Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Referensprojekt

Fasadrenovering i Lomma.

14 september, 2023

Nu har vi på Morneon Fasad avslutat arbete med omfogning av fasader, omputsning av sockel samt ommurning av skorsten på Skolskeppsgatan 13 i Lomma åt vår beställare Otto Nilssons Byggnads, stort tack för ert förtroende. Ännu en gång har vi inom avtalade ramar för tid och ekonomi färdigställt ett projekt med en nöjd beställare. Särskilt…

Läs mer

För en klimatsmart utveckling

5 september, 2023

Den svenska byggbranschen framställs ibland som en stor miljöbov. Bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser i Sverige var cirka 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018, vilket motsvarar en femtedel av landets klimatpåverkan. Ungefär en tredjedel av dessa utsläpp sker vid uppförandet av nya byggnader. Boverket framhåller att klimatpåverkan från byggnaders bruksfas har minskat medan nybyggnation och…

Läs mer

Restaurering och underhåll av utsmyckade naturstenfasader

1 september, 2023

Naturstensfasader är vackra och mycket hållbara. I Sverige finns en uttalad respekt för autenciteten hos äldre byggnader. En kulturhistorisk värdering av en byggnad är avgörande för vad som bör bevaras och hur detta arbete ska genomföras. Det har blivit allt viktigare att man vid restaureringar inte utplånar informationsbärande spår av byggnaders historia.  Riksantikvarieämbetet har tagit…

Läs mer
murade-fasader-malmö

Recension av Reparation av Murade fasader med korrosionsskador – Svensk Byggtjänst

16 februari, 2023

Svensk Byggtjänst har gett ut en handbok som riktar sig till fastighetsägare, projektörer, entreprenörer och materialleverantörer som behöver åtgärda korrosionsskador i murade fasader. Handboken ger en inblick i orsaker till armeringskorrosion i murade fasader och ger praktisk hjälp för att på ett tekniskt och gestaltningsmässigt hållbart sätt reparera fasaden. Skisser och fotografier från praktisk verksamhet…

Läs mer

Skyltar, markiser, ljustavlor & flaggor – Tillstånd & Bygglov?

16 februari, 2023

Skyltning i stadsmiljö kan kräva tillstånd av Polismyndigheten och bygglov av Stadsbyggnadskontoret. Bygglov kan avse fasadändring eller ljusanordning. Polisen beslutar om skyltning på offentlig plats. I Malmö regleras skyltningens mått i den lokala ordningsstadgan. Skyltningen får inte hindra framkomligheten eller renhållningen. Plan- och bygglagen anger att skyltar och ljusanordningar ska utformas och placeras med hänsyn…

Läs mer
morneonfasad-fönsterbyte-ystad

Val av fönster vid fönsterbyte.

1 februari, 2023

Fönster är en väsentlig del av en fastighets karaktär och ger fasaden dess särart. Fönster berättar om var huset hör hemma i bebyggelsehistorien. Fönstrets form, storlek och stil avgör hur mycket ljus och rymd som ges i inomhusmiljön. Det visuella intrycket av fönster i en fasad är till stor del beroende av fönstrets dimensioner och…

Läs mer

Morneon Fasad utför betongreparationer i Oljehamnen, Malmö

15 januari, 2023

Under ett par år har vi återkommande utfört betongreparationer i Oljehamnen till en återkommande kund. Att arbete i Oljehamnen ställer höga krav på heta arbeten kunskaper samt arbetsmiljö. Vill du veta mer om vilka tjänster vi kan erbjuda inom betong, klicka här

Läs mer

Betongens miljöpåverkan

7 januari, 2023

efterfrågan på cement uppgår till cirka 2,9 miljoner ton per år, varav cirka 75 procent kommer från produktion i Slite på Gotland. Cement är en nödvändig råvara i betongtillverkning.

Läs mer

Morneon Fasad renoverar Lunds centralstation utvändigt.

17 december, 2022

Stationshuset i Lund stod färdigt 1859 och är ett av de äldsta i Sverige. Stationsmiljön är unik då även magasinsbyggnaden för gods finns bevarad. Stilmässigt kan Lunds stationshus ses som ett tidigt exempel på italienskinspirerad nyrenässans. Den ljusa putsarkitekturen med kvaderindelning är ett viktigt karaktärsdrag som är tänkt att efterlikna travertin. Idag är Lunds centralstation…

Läs mer