Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Referensprojekt

Möjligheternas byggregler

20 februari, 2024

Boverket är den myndighet som ger ut föreskrifter och allmänna råd om byggande i Sverige. På deras hemsida – boverket.se – finns en förteckning över ett 30-tal föreskrifter och råd som ska följas. De handlar till exempel om rivningsavfall, klimatdeklaration, certifiering, typgodkännande, dimensionering och brandbelastning. Boverket har nu tagit fram förslag till en ny modell…

Läs mer

Morneon Fasad – ett Gasellföretag 2022

28 november, 2023

Den 17 november 2023 utnämndes Morneon till ett Gasellföretag av Dagens Industri. Syftet med att utse Gasellföretag är att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa. Endast något hundratal företag i Sverige lyckas nå de högt ställda krav som det innebär. Företaget ska ha fördubblat sin omsättning under de senaste fyra åren….

Läs mer

Puts – en bokrecension

28 november, 2023

Svensk Byggtjänst gav 2022 ut en omfattande och djupgående bok om puts av Per Arne Ivarsson. Bokens syfte är att ge inspiration och vara en praktisk handbok för arkitekter, byggnadsantikvarier, förvaltare, murare och andra intresserade. Putsen avhandlas från ned på molekylnivå till hela vägen till fasadens gestaltning. Puts är ett levande och formbart material. Det…

Läs mer

Bygglovsprocessen

25 november, 2023

Det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnaders yttre utseende. Bygglov krävs också om en byggnad tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål än tidigare. När en ansökan om bygglov har kommit in till kommunen börjar tjänstemännen handlägga ärendet. Om handlingarna är fullständiga, ska ärendet handläggas inom 10 veckor. Det…

Läs mer

Ny balkong i Ystad av Morneon Fasad.

13 november, 2023

I Ystad utför vi ett balkongrenoveringsprojekt åt byggföretaget KEBAB på Döbelnsgatan 14. I detta projekt utför vi en helt ny balkong likt den befintliga, från bjälklagsbalkarna och hela vägen ut. Helt ny konstruktion av rambalk blev uppritad med infästningsdetaljer till bjälklagsbalkarna samt ett nytt balkongräcke likt det befintliga.

Läs mer

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast år 2050

17 oktober, 2023

EU:s medlemsländer har enats om att senast 2030 ska alla nya byggnader ha nollutsläpp av växthusgaser och senast 2050 ska alla byggnader vara klimatneutrala. De nya miniminivåer för energiprestanda ska även gälla det befintliga byggnadsbeståndet. Kraven ska uppnås genom renovering särskilt av byggnader med hög energiförbrukning. En nollemissionsbyggnad definieras enligt förslaget som en byggnad med…

Läs mer

Fasadrenovering i Lomma.

14 september, 2023

Nu har vi på Morneon Fasad avslutat arbete med omfogning av fasader, omputsning av sockel samt ommurning av skorsten på Skolskeppsgatan 13 i Lomma åt vår beställare Otto Nilssons Byggnads, stort tack för ert förtroende. Ännu en gång har vi inom avtalade ramar för tid och ekonomi färdigställt ett projekt med en nöjd beställare. Särskilt…

Läs mer

För en klimatsmart utveckling

5 september, 2023

Den svenska byggbranschen framställs ibland som en stor miljöbov. Bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser i Sverige var cirka 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018, vilket motsvarar en femtedel av landets klimatpåverkan. Ungefär en tredjedel av dessa utsläpp sker vid uppförandet av nya byggnader. Boverket framhåller att klimatpåverkan från byggnaders bruksfas har minskat medan nybyggnation och…

Läs mer

Restaurering och underhåll av utsmyckade naturstenfasader

1 september, 2023

Naturstensfasader är vackra och mycket hållbara. I Sverige finns en uttalad respekt för autenciteten hos äldre byggnader. En kulturhistorisk värdering av en byggnad är avgörande för vad som bör bevaras och hur detta arbete ska genomföras. Det har blivit allt viktigare att man vid restaureringar inte utplånar informationsbärande spår av byggnaders historia.  Riksantikvarieämbetet har tagit…

Läs mer
murade-fasader-malmö

Recension av Reparation av Murade fasader med korrosionsskador – Svensk Byggtjänst

16 februari, 2023

Svensk Byggtjänst har gett ut en handbok som riktar sig till fastighetsägare, projektörer, entreprenörer och materialleverantörer som behöver åtgärda korrosionsskador i murade fasader. Handboken ger en inblick i orsaker till armeringskorrosion i murade fasader och ger praktisk hjälp för att på ett tekniskt och gestaltningsmässigt hållbart sätt reparera fasaden. Skisser och fotografier från praktisk verksamhet…

Läs mer