Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Referensprojekt

Korrosivitetsklasser

Miljöklassning eller korrosivitetsklasser

22 september, 2021

Korrosivitetsklasser kallades tidigare miljöklass och ska beskriva en indelning av olika omgivningar, baserad på den grad av korrosion som en metall kan förväntas bli utsatt för i den specifika omgivningen.  När korrosivitetsklassen för en metall har bestämts för en viss miljö, är det möjligt att anpassa färgsystem och tillhörande förbehandling efter detta. Korrosivitetsklassen är knuten…

Läs mer
Stofix

Morneon Fasad är certifierade för Stofix

17 augusti, 2021

Ambitionen med Stofix är att bevara fastighetens arkitektoniska uttryck. Lika vackra och hållbara tegelfasader som människan byggt i årtusenden skapas med en metod som är tunnare, tåligare, hållbarare och snabbare att montera. Stofix tegelbeklädnad är en fasadkonstruktion som är skild från stommen. Väderbeständigt äkta bränt tegel ger väggkonstruktionen och isoleringen ett långvarigt skydd. Tegelpanelerna hänger…

Läs mer

Fasadrenovering i Lund på Södra Esplanaden

10 augusti, 2021

Under våren 2021 utförde vi en fasadrenovering av hörnhuset med adress Södra Esplanaden 8, Lund. Vill du veta mer om våra tjänster kopplade till renovering av putsade fasader följer du länken, klicka här.

Läs mer
Murningsarbete

Kompendium för murningsarbeten

14 juli, 2021

I ett kompendium om murningsarbeten redogör Lars Nyqvist för den omfattande kunskap som krävs för ett gott murningsarbete. Kompendiet används i utbildningen av murare i Finland.  Innehållsförteckningen tar upp: tegel, murblock, murbruk, murade konstruktioner, väggmurning, blockmurning och murade mellanväggar. Under rubriken allmänt grupperas tegel enligt följande: brända tegel, kalksandstegel, eldfasta tegelstenar, syrafasta tegelstenar, betongtegel, natursten…

Läs mer

Riktlinjer för fönster, kompendium Malmö

14 juli, 2021

Malmö stad har gett ut riktlinjer för fönster som ska användas i samband med att fönster måste åtgärdas. Stadsbyggnadsnämnden förordar alltid att gamla fönster ska bevaras eller renoveras. Nya tillägg ska vara originalfönstren så trogna i utförande som möjligt. I skriften framhålls att skenbart små förändringar kan få stora konsekvenser. Vidare sägs att fönster ska…

Läs mer
Balkongrenovering

Balkonger och balkongräcken

14 juli, 2021

Morneon Fasad har en omfattande erfarenhet av balkongrenovering och erbjuder balkongräcken som bidrar till fasadens utsmyckning. Att bygga nya balkonger, byta balkongfronter eller glasa in balkonger på befintliga hus påverkar utseendet och då krävs bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL). När bygglov ska sökas lämnas en redogörelse för bl.a. utformning, varsamhet, förhållande till omgivningen, stadsbilden…

Läs mer

Simrishamnsfog i tegelfasader – sanden blev till guld

4 juli, 2021

Österlens museum Österlens museum kan ur sina arkiv bland annat redovisa utdrag ur föreningen Gamla Cimbrishamns tidning: ”Under andra halvan av 1897 stärktes det stora intresset för stadens ”gula guld” – sanden vid Tobisviken. En rejäl puff framåt blev det när järnvägsbolaget Malmö-Cimbrishamn visade intresse för anläggande järnvägsspår ut till det stora sandfältet. Bolaget var…

Läs mer

Kalkens hemlighet – teknik och historia

26 juni, 2021

I boken ”Kalkens hemlighet” har Krister Berggren dokumenterat och sammanfattat en väsentlig del av sina kunskaper och yrkeserfarenheter inom kalkområdet. Boken har även förutsättningar till att bli ett framtida referensverk om kalk och kalkbruk. Krister Berggren är civilingenjör och en av Sveriges mest erfarna och kunniga byggnadskonstruktörer inom äldre byggnadsteknik och restaureringskonst. Han har länge…

Läs mer

Byggherren har ansvar att överlåta BAS-P & U

28 maj, 2021

Byggherre har enligt gällande lagkrav ansvar för arbetsmiljön vid byggnads-, rivnings- samt markarbeten. Genom skydds- och säkerhetsföreskrifter som anges i Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) planerar/ utför byggherren åtgärder som på ett eller annat sätt värnar mot olyckor/ ohälsa i det projekt som planeras att utföras. Åtgärderna utmynnar konkret i en arbetsmiljöplan som ger entreprenör/…

Läs mer

Mur & Putsföretagen – vår branschorganisation

22 april, 2021

Mur & Putsföretagen utvecklar arbetsmetoder, utrustning och hjälpmedel. Organisationen medverkar bland annat i standardiseringsarbetet för murning och puts i Europa och i Sverige. Mur & Putsföretagen utbildar medlemsföretagens anställda genom intern kursverksamhet, information och internkonferenser. När man anlitar ett företag inom Mur & Putsföretagen kan man vara säker på att medlemsföretaget har de bäst utbildade…

Läs mer