Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Hydrofobering – impregnering av fasaden

5 oktober, 2020

Hydrofobering sparar energi

Ett material med högt fuktinnehåll utgör inte bara grogrunden för missprydande beläggningar såsom alger, mögel, mossa och lava, utan reducerar även dess värmeisolerande egenskaper. Tester visar att ett fuktinnehåll på 5% i en fasad ökar dess värmeledningsförmåga med upp till 50 %. Genom hydrofobering, d.v.s. impregnering av ytan, stoppas fukten och fastighetens uppvärmningskostnader kan reduceras med upp till 30%.

Hydrofoberade jämfört med icke hydrofoberade ytor

Till vänster nedan ser vi en yta tex tegel eller betong i förstoring som inte är hydrofoberad, där vatten med kapillärkraft dras in i porer och sprickor. Bilden till höger visar hur hydrofoberade ytor trycker ifrån sig vatten.

illustration av en hydrofoberad yta (till vänster) jämfört med en icke hydrofoberad yta (till höger)

Silaner och siloxaner

Efter appliceringen påbörjas en rad kemiska reaktioner (hydrolys, kondensation och substratbindning) där molekylerna bildar ett nätverk med varandra och materialet. Resultatet är en permanent vattenavstötande barriär där genomsläppligheten för vattenånga förblir opåverkad.

Silaner är små enskilda molekyler som är mycket bra på att tränga in i materialet. Utöver de permanenta vattenavstötande egenskaperna, har silaner även en förmåga att stärka ytan och göra den mer slitstark. Svagheterna med silaner är att de tar god tid på sig att bilda sitt skyddande nätverket, att de är beroende av ett viss basiska pH för att initiera reaktionen, samt att man behöver stor mängd material för god effekt.

Siloxaner är större molekyler och tränger därför inte in lika djupt som silaner. Till skillnad från små silaner, är siloxaner dessutom inte beroende av en basisk miljö för den kemiska reaktionen. Sammanfattningsvis kan man säga att siloxaner ger en snabbare vattenavstötande effekt, och med mindre mängd påfört material. Siloxaner är dock mindre lämpliga för t.ex. parkeringsdäck och trottoarer där de mekaniska slitaget kan vara för stort.

Hydrofobering av mineraliska ytor

Impregneringen som vi använder på fasaderna innehåller en vattenburen emulsion som är en kombination av både silaner och siloxaner. Denna kompromiss gör den lämplig för användning på alla mineraliska ytor såsom betong, puts, tegel och sandsten. Produkten bildar ingen tät film och påverkar inte heller materialets utseende.

Experiment på hydrofoberad kontra en obehandlad tegelstensyta

Experiment med hydrofobering: Tegelstenens vänstra sida har blivit hydrofoberad, medan den högra täckts över för att hållas obehandlad

Den ena delen av teglet har blivit behandlad med STO HC 300 som har egenskaper såsom reducering av vattenupptagning, hög skyddsverkan vid belastning av frost och tösalt, högt inträngningsdjup m.m.

Experiment med hydrofobering: På tegelstenens vänstra sida kan man tydligt se att vattnet ligger kvar på ytan, medan vattnet på högra sidan sjunker in i teglet

Alla tegel har olika egenskaper och de mer hårdbrända är i sig själv är mer hydrofoberande. Direkt efter vattenpåslagning ser vi skillnaden på ytspänningarna. Den hydrofoberande ytan till vänster ger en hög ytspänning och vill trycka bort vattnet.

Experiment med hydrofobering: Efter 5 minuter ligger vattnet kvar på ytan på den vänstra hydrofoberade delen av tegelstenen, medan vattnet på högra sidan nästan helt sjunkit in i stenen

Efter 5 minuter har nästa allt vattnet på den högra delen av tegel absorberats i stenen.