Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Kurs i heta arbete.

Heta arbeten-giltigt certifikat

4 maj, 2024

Den som utför heta arbeten – arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning till exempel svetsning, lödning och torkning måste genomgå en utbildning för att inneha ett giltigt certifikat. För att få det tillstånd, som krävs för giltigt certifikat, ska utbildningen förnyas vart femte år. All personal på Morneon genomgår för närvarande en hel dags…

Läs mer

En kniv med kvalitet

29 april, 2024

Byggindustrin nummer 2024:3 Innehåller flera artiklar med återvinning som tema. Bland annat beskrivs hur Morakniv gått samman med Alleima, Rondo Plast och TK Pac för att utveckla en kniv som till stor del är tillverkad av återvunnet material. Kvaliteten har behållits samtidigt som klimatpåverkan minskat. Byggbranschen har en svag ekonomisk utveckling med byggkonjunkturen i ett…

Läs mer

Betong – en spännande utveckling

23 april, 2024

Betongens miljöpåverkan beror till stor del på att det är ett så användbart material. Betong är starkt och mångsidigt, vilket gör att det används i alla typer av konstruktioner. De stora volymerna bidrar till de stora koldioxidutsläppen. Räknat per viktenhet har betong ett jämförbart klimatavtryck med andra vanliga byggmaterial. I Husbyggaren nr 2024:2 skrivs att…

Läs mer

Energikrav för fastigheter klara

10 april, 2024

EU-parlamentet har beslutat om direktiv för att minska energiförbrukningen i byggnader. Målet är att minska utsläpp av växthusgaser och att minska energiförbrukningen i EU´s byggsektor till 2030. Till 2050 ska byggsektorn vara klimatneutral. Byggnader med låg energiprestanda ska renoveras och informationen om energiprestanda förbättras. De nya energikraven kommer att kräva omfattande investeringar. Parlamentet antog direktivet…

Läs mer

Möjligheternas byggregler

20 februari, 2024

Boverket är den myndighet som ger ut föreskrifter och allmänna råd om byggande i Sverige. På deras hemsida – boverket.se – finns en förteckning över ett 30-tal föreskrifter och råd som ska följas. De handlar till exempel om rivningsavfall, klimatdeklaration, certifiering, typgodkännande, dimensionering och brandbelastning. Boverket har nu tagit fram förslag till en ny modell…

Läs mer

Morneon Fasad – ett Gasellföretag 2022

28 november, 2023

Den 17 november 2023 utnämndes Morneon till ett Gasellföretag av Dagens Industri. Syftet med att utse Gasellföretag är att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa. Endast något hundratal företag i Sverige lyckas nå de högt ställda krav som det innebär. Företaget ska ha fördubblat sin omsättning under de senaste fyra åren….

Läs mer

Puts – en bokrecension

28 november, 2023

Svensk Byggtjänst gav 2022 ut en omfattande och djupgående bok om puts av Per Arne Ivarsson. Bokens syfte är att ge inspiration och vara en praktisk handbok för arkitekter, byggnadsantikvarier, förvaltare, murare och andra intresserade. Putsen avhandlas från ned på molekylnivå till hela vägen till fasadens gestaltning. Puts är ett levande och formbart material. Det…

Läs mer

Bygglovsprocessen

25 november, 2023

Det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnaders yttre utseende. Bygglov krävs också om en byggnad tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål än tidigare. När en ansökan om bygglov har kommit in till kommunen börjar tjänstemännen handlägga ärendet. Om handlingarna är fullständiga, ska ärendet handläggas inom 10 veckor. Det…

Läs mer

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast år 2050

17 oktober, 2023

EU:s medlemsländer har enats om att senast 2030 ska alla nya byggnader ha nollutsläpp av växthusgaser och senast 2050 ska alla byggnader vara klimatneutrala. De nya miniminivåer för energiprestanda ska även gälla det befintliga byggnadsbeståndet. Kraven ska uppnås genom renovering särskilt av byggnader med hög energiförbrukning. En nollemissionsbyggnad definieras enligt förslaget som en byggnad med…

Läs mer

För en klimatsmart utveckling

5 september, 2023

Den svenska byggbranschen framställs ibland som en stor miljöbov. Bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser i Sverige var cirka 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018, vilket motsvarar en femtedel av landets klimatpåverkan. Ungefär en tredjedel av dessa utsläpp sker vid uppförandet av nya byggnader. Boverket framhåller att klimatpåverkan från byggnaders bruksfas har minskat medan nybyggnation och…

Läs mer