Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Skyltar, markiser, ljustavlor & flaggor – Tillstånd & Bygglov?

16 februari, 2023

Skyltning i stadsmiljö kan kräva tillstånd av Polismyndigheten och bygglov av Stadsbyggnadskontoret. Bygglov kan avse fasadändring eller ljusanordning. Polisen beslutar om skyltning på offentlig plats. I Malmö regleras skyltningens mått i den lokala ordningsstadgan. Skyltningen får inte hindra framkomligheten eller renhållningen.

Plan- och bygglagen anger att skyltar och ljusanordningar ska utformas och placeras med hänsyn till stadsbilden och intresset av en god helhetsverkan. Skyltar får inte medföra betydande olägenhet eller fara för hälsa och säkerhet.

Fasadskyltar ska genom placering, form och färg anpassas till och underordnas byggnaden de sitter på. Fastighetsägaren är ansvarig för att skyltar har de lov och tillstånd som krävs. Skyltning som inte är täckande, till exempel friliggande bokstäver, är ofta bra. Fasaden syns bakom bokstäverna och skylten blir inte så dominerande. Vid ljussättning är det ofta bäst att enbart budskapet, inte bakgrunden, lyser i mörker. Belysningsanordningar ska utformas så att de inte bländar och stora lysande ytor ska undvikas. Antalet infästningshål i fasaden kan begränsas om bokstäverna fästs på en ram, skena eller platta i fasadens kulör.

Markiser ska anpassas till byggnaden och följa fönsterindelningen. Markiser ska som regel har en kulör som passar till byggnaden. Täckande och utanpåliggande rulljalusier innebär fasadändring och kräver bygglov.

Fasadskyltar ska som regel spegla de verksamheter som finns i byggnaden. Byggplatsskyltar sätts ofta upp på byggställningar. De upplyser om vad som pågår, vem som bygger och visar vägen för leverantörer till bygget. Det finns ett stort önskemål från allmänheten att få veta vad som händer i den omgivande miljön. Stadsbyggnadsnämnden i Malmö gav i december 2017 ut Råd och riktlinjer för skyltning. Dokumentet togs fram i samarbete med Gatukontoret.

Fler av våra spännande projekt kan du läsa om nedan.