Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Balkongrenovering

Morneon Fasad har stor erfarenhet av balkongrenovering – det är en av våra specialiteter! Vi renoverar och gjuter om ca 250 balkonger per år. Vi arbetar främst i Malmö och Lund, men utför även arbeten i Trelleborg, Landskrona, Ystad, Eslöv och Helsingborg. Majoriteten av balkongerna som vi renoverar är från första hälften av 1900-talet. En balkongrenovering kan kosta 75.000 kr +/- 15.000 kr exklusive moms beroende på komplexitet och utförande. Räcken i standardiserad utförande av aluminium är billigare än objektspecifika smidesräcken.

Balkongen är en viktig byggnadsdel, både funktionellt och estetiskt. Det ligger på fastighetsägarens ansvar att balkongen är säker både för människor som vistas på balkongen och under den, och för att undvika allvarliga olyckor är det viktigt att eventuella skador upptäcks och åtgärdas i tid. Balkonger bör inspekteras av sakkunnig minst vart 5:e år eller i samband med förändringar av balkongen.

Att balkonger har en kortare livslängd än huset som helhet är ett välkänt faktum. En balkongrenovering kräver kompetens. De material och metoder som används måste anpassas till den befintliga konstruktionen. Felaktiga eller kosmetiska lagningar kan äventyra säkerheten. Balkongens platta består av både stål och betong. Båda måste underhållas var för sig. Morneon rekommenderar i 90 procent av fallen en omgjutning så att stålet kan rengöras, rostskyddas eller bytas. En renovering kan i vissa fall innebära krav på att de gamla räckena måste höjas för att klara moderna krav på säkerhet.

Läs mer →

Kungabalkonger

Vi utför renoveringar av typen kungabalkonger med stenbalustrader. Vid varje balkongrenovering involverar vi en extern konstruktör för kvalitetssäkring. I vårt kontaktnät finns konstruktörer, arkitekter och kontrollansvariga. Morneon kan även kontakta Stadsbyggnadskontoret i din kommun. Vi besiktigar Era balkonger på plats och därefter upprättar vi en specifik åtgärdsplan och offert.

Se referensprojekt →

Nya balkonger / Återskapa borttagna balkonger

Morneon kan återskapa borttagna balkongers utseende och konstruktion från nybyggnadsritningar samt från gamla fotografier. Vi använder vårt nätverk av konstruktörer, arkitekter och kontrollansvariga, vilket möjliggör att en smidig projektering tills att bygglovsprocessen kan starta. Under de senaste åren har allt fler bostadsrättsföreningar ansökt om att få uppföra nya balkonger på äldre hus. Många byggnader som aldrig tidigare har haft balkonger har försetts med sådana. För att få bygglov och för att åstadkomma ett gott resultat måste det finnas konstruktionsmässiga förutsättningar för förändringen samt ett antal myndighetskrav som måste uppnås.
Att bygga nya balkonger eller byta balkongfronter påverkar byggnadens utseende och därför krävs bygglov enligt Plan- och bygglagen.

Se referensprojekt →

Behöver du råd? Ring oss nu!

Referensprojekt

Morneon är verksam i sydöstra Skåne och vill gärna att våra kunder tar del av tidigare genomförda projekt. Välj ett referensprojekt och läs om hur detta har genomförts. Ta också gärna del av vår blogg som beskriver aktuella erfarenheter och funderingar.

Utveckla ett projekt med oss

Processstart

Så här driver vi våra projekt, om du är intresserad av en av våra tjänster ta kontakt med oss.

1
Behov uppstår

Ni konstaterar att det finns ett Underhållsbehov av fastighetens Fasad och kontaktar Morneon Fasad för att diskutera lämpliga åtgärder och får ett kostnadsförslag.

2
Kalkyler och offerter

Morneons ingenjör och kalkylator gör flera besök på plats samt studerar befintliga fasadritningar. Det leder fram till kalkyler och en eller flera offerter utifrån olika alternativ och ambitionsnivåer av arbetet som ni önskar få utfört. Arbetet underlättas om ni som uppdragsgivare kan tillhandahålla befintliga fasadritningar i de fall sådana finns.

3
Frågor och justeringar

Ni återkommer till Morneon med skriftliga frågor på offerten och eventuella justeringar av ambitionsnivåerna.

4
Anbudet kompletteras

Morneon kompletterar anbudet i ett eller flera steg tills ni känner Att ni hittat rätt ambitionsnivå för er fastighet, det vill säga att vi utför de åtgärder som ni önskar och har behov av inom era ekonomiska ramar.

5
Offerten antas

Ni antar offerten och får en orderbekräftelse som ligger till grund för avtalet.

6
Om Bygglov alt. startbesked behövs

Ni söker bygglov om det behövs. Morneon kan bistå er med hjälp samt föra dialog med stadsantikvarien och bygglovshandläggaren. Bygglovet kan även sökas innan ni antagit offerten.

7
Startmöte

När bygglovet godkänts håller Vi ett startmöte. Hålls på plats hos er där alla inblandade parter deltar. Morneons representanter är projekt- och arbetsledare. Uppdragsgivaren kan representera sig Eller utse en extern projektledare. Vid startmötet överlämnar uppdragsgivaren nycklar till fastigheten i minst två exemplar och ger Morneon tillgång till fastighetens eluttag.

8
Hyresgästerna informeras

Fastighetsägaren eller styrelsen informerar hyresgästerna i god tid om att fasadrenoveringen ska äga rum vad det innebär och vilka tider man kan förvänta sig att arbetet kommer att pågå. Därefter informerar Morneon fortlöpande hyresgästerna genom anslag i gemensamma utrymmen.

Projektstart

Objektspecifik kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan upprättas , som totalentreprenör ansvarar vi för arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Byggställning monteras, skyddsrond på byggställning utförs innan byggställningen tas i bruk. Övrig byggetablering så som bodar och verktygscontainers etableras på de ytor som Morneon har tagit i anspråk i våra belamringstillstånd för respektive kommun. Kontrakterade arbeten påbörjas.

9
Avstämmningar

Byggmöten hålls kontinuerligt var tredje vecka för att stämma av tidplaner och andra frågeställningar som kan uppstå under arbetets gång.

10
Delbesiktning

Delbesiktning utförs av en oberoende besiktningsman.

11
Färdigställande

Arbetet slutförs och slutbesiktning sker. Efter godkänd slutbesiktning börjar den femåriga garantin att gälla. Morneon överlämnar en drift- och underhållspärm.

12
2-års besiktning

Efter två år utförs en statusbesiktning.

13
Garantibesiktning

Efter fem år utförs en garanti besiktning.

14
Ansvariga i 10 år

Morneons ansvar gäller i tio år enligt sedvanlig praxis.

Att jobba med Morneon har varit bekymmersfritt och inspirerande. Vi kommer kontakta Morneon igen vid framtida fasadunderhåll.

Matz Rylander, Styrelseledamot
Brf Minerva, Helsinbogorg

Kontakta oss

Våra tjänster