Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Betongrenovering

Betong är ett av världens viktigaste byggmaterial. Det används i allt från bostäder till säker vattenhantering och elförsörjning. Betong är ett hållbart material som står emot extremt väder och slitage. Betong har en värmetröghet som minskar energiförbrukning då den absorberar värme under dagen och avger den under natten. Betong står emot slitage, brand och fukt. Det är viktigt att ta hand om sin betong. Om man kontinuerligt underhåller den, ökas livslängden avsevärt.

De faktorer som skadar betongen är korrosion av armering, karbonatisering och kloridangrepp. Rost i armeringen ökar i volym och gör att betongen spricker och till slut lossnar. Detta kallas i branschen för att betongen spjälkar. Om man i ett tidigt skede upptäcker sprickor i betongen bör man genast agera så att fukt och syre inte kan ta sig in till armeringsjärnen. Karbonatisering innebär att luftens koldioxid tränger in i betongen och genom en kemisk process minskar skyddet mot korrosion. Kloridangrepp från halkskydd under vintertid är den vanliga och farligaste nedbrytningsprocessen för betong. Klorid är ett annat ord för salter.

Det finns många olika lösningar och förslag på betongrenovering av anläggningar och byggnader. Den specifika skadebilden och byggnadens konstruktion är avgörande för valet av åtgärd. Betongreparationer är ett helhetsbegrepp som innefattar bland annat bilning av skadad betong, upplagning av skador och ytskyddsbehandling.

Morneon Fasad kan rekommendera betonglagningsbruk, korrosionsskyddande färger, cementbaserade armeringsskydd, impregnering, zinkofferanoder. Olika typer av skydd och ytbeläggningar krävs för olika miljöer.

Bilgaragerenoveringar

Nedbrytning av betong i ett underjordiskt garage kan inträffa på grund av korrosion, strukturella skador, vatteninfiltration, frysnings- och upptiningscykler, seismisk aktivitet med mera. Den vanligaste orsaken till skador är salt från bildäck och visar sig ofta på den underjordiska garagets pelare. I de urbana miljöerna blir tillgången på underjordiska garage allt mer efterfrågade och med tiden en viktig inkomstkälla för fastighetsägaren. Det är angeläget att ta med behovet av garagerenoveringar i underhållsplanerna.

Kolfiberförstärkning

Betongkonstruktioner kan behöva repareras eller förstärkas på grund av ökad belastning eller ändrad funktion. Även vid vissa fel eller brister i konstruktionen kan kolfiberförstärkning vara värdefull. Kolfiberförstärkning innebär att laminat eller väv av fiberkomposit limmas mot konstruktionens yta. Fördelen med kolfiber jämfört med konventionella förstärkningsmaterial är låg vikt i förhållande till hållfasthet och styvhet samt att det inte korroderar. Kolfiber är också lättare att forma och applicera och tar mindre utrymme. Bland fördelarna kan också räknas kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan.

Loftgångar

Många loftgångar består av betong och behöver ett effektivt skydd för att förhindra att vatten och koldioxid tränger in och orsakar skador. Betongytor som skärmväggar och pelare bör skyddas mot fuktinträngning, kloridangrepp samt karbonatisering. Det är vanligt att salta på loftgångar. De måste då skyddas med någon form av impregnering eller beläggning för att undvika saltets aggressiv nedbrytningsprocess.

Tätskikt

Betongbjälklag och tätskiktssystem har begränsad livslängd. Det är lätt att förstå att tätskiktet är oerhört viktigt för att hålla resten av fastigheten i gott skick. Om regn, snö och stormar inte kan hållas ute, riskerar tätskiktet för röta och mögel. Bästa sättet att undvika skador på tätskiktet är att kontinuerligt se över och underhålla.

Innan renovering påbörjas är det viktigt att genomföra en ordentlig skadeutredning, så att man slipper bli överraskad av oväntade skador. När skadeutredningen genomförs har man möjlighet att planera arbetet och se över vilka åtgärder som behöver utföras.

Omgjutning av källartrappor

Det finns olika sätt att renovera en källartrappa. Antingen lappar och lagar man trappan med betonglagning eller också gjuter man om hela eller delar av trappan. Källartrappor är ofta hårt utsatta för slitage samt väder och vind.

Om yttertrappan eller källartrappan är full med sprickor eller hål gäller det att snabbt rädda den från att frostsprängas eller vittra sönder ytterligare. Som fastighetsägare har man ett ansvar för att ingen snubblar och slår sig. Morneon Fasad har ett nätverk av konstruktörer och samordnar bygglovsprocessen för omgjutning av källartrappor samt utför arbetet med egen personal.

Behöver du råd? Ring oss nu!

Referensprojekt

Morneon är verksam i sydöstra Skåne och vill gärna att våra kunder tar del av tidigare genomförda projekt. Välj ett referensprojekt och läs om hur detta har genomförts. Ta också gärna del av vår blogg som beskriver aktuella erfarenheter och funderingar.

Utveckla ett projekt med oss

Processstart

Så här driver vi våra projekt, om du är intresserad av en av våra tjänster ta kontakt med oss.

1
Behov uppstår

Ni konstaterar att det finns ett Underhållsbehov av fastighetens Fasad och kontaktar Morneon Fasad för att diskutera lämpliga åtgärder och får ett kostnadsförslag.

2
Kalkyler och offerter

Morneons ingenjör och kalkylator gör flera besök på plats samt studerar befintliga fasadritningar. Det leder fram till kalkyler och en eller flera offerter utifrån olika alternativ och ambitionsnivåer av arbetet som ni önskar få utfört. Arbetet underlättas om ni som uppdragsgivare kan tillhandahålla befintliga fasadritningar i de fall sådana finns.

3
Frågor och justeringar

Ni återkommer till Morneon med skriftliga frågor på offerten och eventuella justeringar av ambitionsnivåerna.

4
Anbudet kompletteras

Morneon kompletterar anbudet i ett eller flera steg tills ni känner Att ni hittat rätt ambitionsnivå för er fastighet, det vill säga att vi utför de åtgärder som ni önskar och har behov av inom era ekonomiska ramar.

5
Offerten antas

Ni antar offerten och får en orderbekräftelse som ligger till grund för avtalet.

6
Om Bygglov alt. startbesked behövs

Ni söker bygglov om det behövs. Morneon kan bistå er med hjälp samt föra dialog med stadsantikvarien och bygglovshandläggaren. Bygglovet kan även sökas innan ni antagit offerten.

7
Startmöte

När bygglovet godkänts håller Vi ett startmöte. Hålls på plats hos er där alla inblandade parter deltar. Morneons representanter är projekt- och arbetsledare. Uppdragsgivaren kan representera sig Eller utse en extern projektledare. Vid startmötet överlämnar uppdragsgivaren nycklar till fastigheten i minst två exemplar och ger Morneon tillgång till fastighetens eluttag.

8
Hyresgästerna informeras

Fastighetsägaren eller styrelsen informerar hyresgästerna i god tid om att fasadrenoveringen ska äga rum vad det innebär och vilka tider man kan förvänta sig att arbetet kommer att pågå. Därefter informerar Morneon fortlöpande hyresgästerna genom anslag i gemensamma utrymmen.

Projektstart

Objektspecifik kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan upprättas , som totalentreprenör ansvarar vi för arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Byggställning monteras, skyddsrond på byggställning utförs innan byggställningen tas i bruk. Övrig byggetablering så som bodar och verktygscontainers etableras på de ytor som Morneon har tagit i anspråk i våra belamringstillstånd för respektive kommun. Kontrakterade arbeten påbörjas.

9
Avstämmningar

Byggmöten hålls kontinuerligt var tredje vecka för att stämma av tidplaner och andra frågeställningar som kan uppstå under arbetets gång.

10
Delbesiktning

Delbesiktning utförs av en oberoende besiktningsman.

11
Färdigställande

Arbetet slutförs och slutbesiktning sker. Efter godkänd slutbesiktning börjar den femåriga garantin att gälla. Morneon överlämnar en drift- och underhållspärm.

12
2-års besiktning

Efter två år utförs en statusbesiktning.

13
Garantibesiktning

Efter fem år utförs en garanti besiktning.

14
Ansvariga i 10 år

Morneons ansvar gäller i tio år enligt sedvanlig praxis.

Kontakta oss

Våra tjänster