Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Fasadrenovering

Morneon är en totalentreprenör som utför fasadrenovering med egen personal. Våra uppdrag är främst belägna i Malmö- och Lundregionen, men vi är även verksamma i Trelleborg, Landskrona och Helsingborg samt dessa städers närområden.

Fasaden är fastighetens skydd och anblick. Vid fasadrenovering måste tre aspekter vägas in: teknik, estetik och ekonomi. Liksom för övriga delar av en fastighet är fasadens tekniska hållbarhet begränsad. Livslängden är beroende av valt fasadmaterial samt av omsorgen och kvaliteten vid renoveringsarbetet. En hög teknisk kvalitet bidrar till en ökad hållbarhet och därmed en lägre resursförbrukning.

Fasadens utseende är viktigt inte bara för Byggnadsnämnd och den antikvariska myndigheten. Attraktiva byggnader bidrar till hela sin omgivning. Såväl kvalitet som viss enhetlighet spelar roll.

En fasadrenovering med genuint hantverk är en god investering och förbättrar fastighetens ekonomi långsiktigt. En fasadrenovering kan kosta från 500 kr/kvm till 7.000 kr/kvm. Våra anbud ligger vanligtvis från 100.000 kr till 40.000.000 kr exkl. moms. När en fasad inte underhålls riskerar man vittring av fogar med fuktgenomsläpp och mögelangrepp som följd.

Morneon Fasad har god materialkännedom och kan ge förslag på olika lösningar samt hur dessa utformas och värderas. Med drygt 50 års erfarenhet av fasadrenoveringar erbjuder vi våra kunder trygga och säkra lösningar. Vi har beskrivit processen för genomförande av en fasadrenovering i olika etapper nedan.

Tegelfasad

Omfogning av tegelfasader utgör en stor del av Morneons kärnverksamhet. Omfogning syftar till att ta tillvara fastighetens karaktäristiska fasaddetaljer samt till att påbörja en ny långvarig renoveringsfri cykel. Läs om och se bilder från genomförda objekt i vår blogg. Morneon värdesätter murarnas yrkesskicklighet och kunskaper om svensk byggnadskultur. Därför har vi bara yrkesutbildade murare med svenskt murarbevis.

Läs mer →

Putsfasad

Puts är ett traditionellt fasadmaterial, som kan delas in i hydrofoba och hydrofila. Hydrofob puts kallas ofta tunnputs och bindemedlet innehåller visst organiskt material. Tunnputs vinner terräng i nyproduktionen. Den hydrofila putsen kallas ofta tjockputs och innehåller mineraliska ämnen. Det är väsentligt att veta vilken puts som har använts tidigare då omputsning ska göras med samma kvalitet. Det finns många leverantörer på marknaden och en uppsjö material att välja mellan – produkter med olika egenskaper som var och en kräver sin speciella hantering för att komma till sin rätt.

Läs mer →

Naturstensfasad

Morneon utför fasadarbeten omfattande hela spektrumet av naturstensmaterial. Natursten är ett hållbart och estetiskt tilltalande fasadmaterial. Typiska naturstensmaterial är granit, skiffer, kalksten och sandsten.

Arbetena kan omfatta allt från applicering av standardiserade fasadskivor till renovering av sandstensfasader med bildhuggna objekt. När så erfordras anlitar vi stenhuggare med internationell spetskompetens.

Läs mer →

Stuckatur / gjutna delar

Det kan i samband med fasadrenovering av äldre fastigheter finnas behov av att befintliga stuckaturdetaljer skall återställas. Ingjutna förstärkningsrör och armering rostar efter 100 år och kan då ha en sprängverkan. För att undvika risk för ras måste åtgärder vidtas. Morneon har kompetensen och branschkontakterna för att utföra även denna denna typ av avancerade fasadrestaureringar.

Läs mer →

Behöver du råd? Ring oss nu!

Utveckla ett projekt med oss

Processstart

Så här driver vi våra projekt, om du är intresserad av en av våra tjänster ta kontakt med oss.

1
Behov uppstår

Ni konstaterar att det finns ett Underhållsbehov av fastighetens Fasad och kontaktar Morneon Fasad för att diskutera lämpliga åtgärder och får ett kostnadsförslag.

2
Kalkyler och offerter

Morneons ingenjör och kalkylator gör flera besök på plats samt studerar befintliga fasadritningar. Det leder fram till kalkyler och en eller flera offerter utifrån olika alternativ och ambitionsnivåer av arbetet som ni önskar få utfört. Arbetet underlättas om ni som uppdragsgivare kan tillhandahålla befintliga fasadritningar i de fall sådana finns.

3
Frågor och justeringar

Ni återkommer till Morneon med skriftliga frågor på offerten och eventuella justeringar av ambitionsnivåerna.

4
Anbudet kompletteras

Morneon kompletterar anbudet i ett eller flera steg tills ni känner Att ni hittat rätt ambitionsnivå för er fastighet, det vill säga att vi utför de åtgärder som ni önskar och har behov av inom era ekonomiska ramar.

5
Offerten antas

Ni antar offerten och får en orderbekräftelse som ligger till grund för avtalet.

6
Om Bygglov alt. startbesked behövs

Ni söker bygglov om det behövs. Morneon kan bistå er med hjälp samt föra dialog med stadsantikvarien och bygglovshandläggaren. Bygglovet kan även sökas innan ni antagit offerten.

7
Startmöte

När bygglovet godkänts håller Vi ett startmöte. Hålls på plats hos er där alla inblandade parter deltar. Morneons representanter är projekt- och arbetsledare. Uppdragsgivaren kan representera sig Eller utse en extern projektledare. Vid startmötet överlämnar uppdragsgivaren nycklar till fastigheten i minst två exemplar och ger Morneon tillgång till fastighetens eluttag.

8
Hyresgästerna informeras

Fastighetsägaren eller styrelsen informerar hyresgästerna i god tid om att fasadrenoveringen ska äga rum vad det innebär och vilka tider man kan förvänta sig att arbetet kommer att pågå. Därefter informerar Morneon fortlöpande hyresgästerna genom anslag i gemensamma utrymmen.

Projektstart

Objektspecifik kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan upprättas , som totalentreprenör ansvarar vi för arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Byggställning monteras, skyddsrond på byggställning utförs innan byggställningen tas i bruk. Övrig byggetablering så som bodar och verktygscontainers etableras på de ytor som Morneon har tagit i anspråk i våra belamringstillstånd för respektive kommun. Kontrakterade arbeten påbörjas.

9
Avstämmningar

Byggmöten hålls kontinuerligt var tredje vecka för att stämma av tidplaner och andra frågeställningar som kan uppstå under arbetets gång.

10
Delbesiktning

Delbesiktning utförs av en oberoende besiktningsman.

11
Färdigställande

Arbetet slutförs och slutbesiktning sker. Efter godkänd slutbesiktning börjar den femåriga garantin att gälla. Morneon överlämnar en drift- och underhållspärm.

12
2-års besiktning

Efter två år utförs en statusbesiktning.

13
Garantibesiktning

Efter fem år utförs en garanti besiktning.

14
Ansvariga i 10 år

Morneons ansvar gäller i tio år enligt sedvanlig praxis.

Jag valde Morneon Fasad för att magkänslan sa det, efter 12 månaders entreprenad kan jag bara bekräfta att den hade rätt.

Mia Boyum, Projektledare
Fastighets AB Balder

Kontakta oss

Våra tjänster