Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Fasadstuckatur och gjutna delar i fasader

En trevlig miljö med vackra inslag får både boende och passerande att må bra. Upplevelse av skönhet piggar upp och inspirerar till fler insatser för vackra inslag i livsmiljön. En ökad trivsel för med sig att människor är mer benägna att ta ansvar för sin miljö och leder till mindre slitage och färre omflyttningar.

Gesimser, ornament, balustrader, inramningar, pilastrar och pelare ger såväl byggnaderna som stadsbilden en säregen karaktär och känsla av igenkännande. Att renovera gamla byggnader på ett riktigt sätt betyder både att se till helheten och att beakta detaljerna. En viktig utgångspunkt vid fasadrenovering är att bevara fastighetens identitet och söka lösningar som så långt möjligt motsvarar originalet.

Skador på utvändig stuckatur uppstår oftast beroende på väder och vind, men kan också vara en följd av sättningar eller felaktiga ytbehandlingar och för stort antal behandlingar. Tidens tand påverkar genom luftföroreningar, läckage från otäta tak, takrännor och stuprör samt sprickbildningar till följd av eftersatt underhåll.

Det är nödvändigt att göra en materialbestämning, eftersom man använt sig av olika bindemedel under olika tider. Fasadstuckelement levereras ofta som prefabricerade enheter. De monteras med speciella infästningsdetaljer, ingjutna i stucken och fästs i stommen. Gjutning av ett stuckföremål föregås alltid av tillverkning av en form grundat på en modell. Med modern teknik finns möjlighet att digitalt läsa av den exakta formen av en utsmyckning och med detta underlag göra gjutformar för en ersättning.

Behöver du råd? Ring oss nu!

Utveckla ett projekt med oss

Processstart

Så här driver vi våra projekt, om du är intresserad av en av våra tjänster ta kontakt med oss.

1
Behov uppstår

Ni konstaterar att det finns ett Underhållsbehov av fastighetens Fasad och kontaktar Morneon Fasad för att diskutera lämpliga åtgärder och får ett kostnadsförslag.

2
Kalkyler och offerter

Morneons ingenjör och kalkylator gör flera besök på plats samt studerar befintliga fasadritningar. Det leder fram till kalkyler och en eller flera offerter utifrån olika alternativ och ambitionsnivåer av arbetet som ni önskar få utfört. Arbetet underlättas om ni som uppdragsgivare kan tillhandahålla befintliga fasadritningar i de fall sådana finns.

3
Frågor och justeringar

Ni återkommer till Morneon med skriftliga frågor på offerten och eventuella justeringar av ambitionsnivåerna.

4
Anbudet kompletteras

Morneon kompletterar anbudet i ett eller flera steg tills ni känner Att ni hittat rätt ambitionsnivå för er fastighet, det vill säga att vi utför de åtgärder som ni önskar och har behov av inom era ekonomiska ramar.

5
Offerten antas

Ni antar offerten och får en orderbekräftelse som ligger till grund för avtalet.

6
Om Bygglov alt. startbesked behövs

Ni söker bygglov om det behövs. Morneon kan bistå er med hjälp samt föra dialog med stadsantikvarien och bygglovshandläggaren. Bygglovet kan även sökas innan ni antagit offerten.

7
Startmöte

När bygglovet godkänts håller Vi ett startmöte. Hålls på plats hos er där alla inblandade parter deltar. Morneons representanter är projekt- och arbetsledare. Uppdragsgivaren kan representera sig Eller utse en extern projektledare. Vid startmötet överlämnar uppdragsgivaren nycklar till fastigheten i minst två exemplar och ger Morneon tillgång till fastighetens eluttag.

8
Hyresgästerna informeras

Fastighetsägaren eller styrelsen informerar hyresgästerna i god tid om att fasadrenoveringen ska äga rum vad det innebär och vilka tider man kan förvänta sig att arbetet kommer att pågå. Därefter informerar Morneon fortlöpande hyresgästerna genom anslag i gemensamma utrymmen.

Projektstart

Objektspecifik kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan upprättas , som totalentreprenör ansvarar vi för arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Byggställning monteras, skyddsrond på byggställning utförs innan byggställningen tas i bruk. Övrig byggetablering så som bodar och verktygscontainers etableras på de ytor som Morneon har tagit i anspråk i våra belamringstillstånd för respektive kommun. Kontrakterade arbeten påbörjas.

9
Avstämmningar

Byggmöten hålls kontinuerligt var tredje vecka för att stämma av tidplaner och andra frågeställningar som kan uppstå under arbetets gång.

10
Delbesiktning

Delbesiktning utförs av en oberoende besiktningsman.

11
Färdigställande

Arbetet slutförs och slutbesiktning sker. Efter godkänd slutbesiktning börjar den femåriga garantin att gälla. Morneon överlämnar en drift- och underhållspärm.

12
2-års besiktning

Efter två år utförs en statusbesiktning.

13
Garantibesiktning

Efter fem år utförs en garanti besiktning.

14
Ansvariga i 10 år

Morneons ansvar gäller i tio år enligt sedvanlig praxis.

Kontakta oss

Våra tjänster