Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Fönster

Morneon Fasad tar som totalentreprenör ansvar för fönsterbyte eller fönsterrenovering i samband med fasadrenovering. Det är lönsamt att genomföra dessa investeringar bland annat med hänsyn till kostnaden för byggnad­sställningar och andra kringarbeten. Morneon Fasad anlitar endast erkänt skickliga, lokala fönsterspecialister.

Fönster är på flera sätt viktiga för husets utseende och funktion. Fönster ger i stor utsträckning husets karaktär och är i många fall avgörande för det intryck en betraktare får. Samtidigt är deras placering och utformning väsentliga för de boendes trivsel och kontakt med omvärlden.

Det gäller att gå varsamt till väga när man renoverar fönstren i en äldre fastighet då detta kan påverka husets karaktär kraftigt. Det krävs en sammanvägning av estetiska, tekniska och ekonomiska faktorer för att uppnå ett lyckat resultat.

Fönsterbyte

Morneon utför fönsterbyten som totalentreprenad i samband med fasadrenovering. Vi arbetar främst i Malmö och Lund, men utför även arbeten i Trelleborg, Landskrona och Helsingborg samt dessa städers närområden. Om man planerar att byta fastighetens fasad, kan den investeringen bli mer lönsam om fastighetens fönster byts samtidigt. Ett fönsterbyte kan innebära en stor förändring i husets uttryck och utseende. Det är därför väsentligt att i planeringsskedet sammanväga de ekonomiska och tekniska aspekterna med vad som är estetiskt och byggnadsantikvariskt rätt.

I äldre fastigheter kan det vara lämpligt att istället renovera fönstren för att behålla husets tidstypiska drag. Morneon Fasad rekommenderar hög materialkvalitet vid byte av fönster. Vår erfarenhet är att fönster baserade på trä/aluminium eller enbart trä är överlägsna PVC-fönster i längden.

Läs mer →

Fönstermålning

I samband med fasadrenovering är det, då byggnadsställningar redan är resta, ett lämpligt tillfälle att måla om fastighetens fönster. Morneon Fasad åtar sig att, under totalentreprenad, offerera fönsterommålning via engagemang av lokala måleriföretag med dokumenterat gott renommé och med garantier för utfört arbete.

Läs mer →

Fönsterrenovering

Vid en fasadrenovering ställs man ofta inför valet om fastighetens fönster skall bytas ut eller om de i stället med fördel kan renoveras. I äldre fastigheter är det ofta lämpligt att renovera fönstren bl.a. för att behålla fastighetens tidstypiska drag. Till fönster från första halvan av 1900-talet användes allt som oftast kådrikt, vattenavvisande och formstabilt kärnvirke av fur. Fönster med denna höga virkeskvalitet kan, trots sin ålder, med fördel renoveras även om tidigare underhåll som varit något eftersatt.
Vid fönsterrenovering kan det av energiskäl vara lämpligt att byta ut befintliga glasrutor till s.k. energiglas.
Morneon Fasad åtar sig att, under totalentreprenad, offerera fönsterrenoveringsarbeten via anlitande av fönsterrenoveringsföretag med dokumenterat gott renommé och med garantier för utfört arbete.

Läs mer →

Fönsterunderhåll

Efter fönsterbyte eller fönsterrenovering bör en plan för återkommande underhåll upprättas och tillämpas.
I en fastighet där ett stort antal fönster samtidigt har renoverats eller bytts ut, bör reguljära underhållsåtgärder utförs samtidigt så att hela beståndet håller en likvärdig status t.ex. beträffande målning, tätningslister, tillsyn av låsfunktion, yttre fönsterputsning och liknande.


Morneon Fasad tillhandahåller tjänster för periodiskt fönsterunderhåll.

Behöver du råd? Ring oss nu!

Referensprojekt

Morneon är verksam i sydöstra Skåne och vill gärna att våra kunder tar del av tidigare genomförda projekt. Välj ett referensprojekt och läs om hur detta har genomförts. Ta också gärna del av vår blogg som beskriver aktuella erfarenheter och funderingar.

Utveckla ett projekt med oss

Processstart

Så här driver vi våra projekt, om du är intresserad av en av våra tjänster ta kontakt med oss.

1
Behov uppstår

Ni konstaterar att det finns ett Underhållsbehov av fastighetens Fasad och kontaktar Morneon Fasad för att diskutera lämpliga åtgärder och får ett kostnadsförslag.

2
Kalkyler och offerter

Morneons ingenjör och kalkylator gör flera besök på plats samt studerar befintliga fasadritningar. Det leder fram till kalkyler och en eller flera offerter utifrån olika alternativ och ambitionsnivåer av arbetet som ni önskar få utfört. Arbetet underlättas om ni som uppdragsgivare kan tillhandahålla befintliga fasadritningar i de fall sådana finns.

3
Frågor och justeringar

Ni återkommer till Morneon med skriftliga frågor på offerten och eventuella justeringar av ambitionsnivåerna.

4
Anbudet kompletteras

Morneon kompletterar anbudet i ett eller flera steg tills ni känner Att ni hittat rätt ambitionsnivå för er fastighet, det vill säga att vi utför de åtgärder som ni önskar och har behov av inom era ekonomiska ramar.

5
Offerten antas

Ni antar offerten och får en orderbekräftelse som ligger till grund för avtalet.

6
Om Bygglov alt. startbesked behövs

Ni söker bygglov om det behövs. Morneon kan bistå er med hjälp samt föra dialog med stadsantikvarien och bygglovshandläggaren. Bygglovet kan även sökas innan ni antagit offerten.

7
Startmöte

När bygglovet godkänts håller Vi ett startmöte. Hålls på plats hos er där alla inblandade parter deltar. Morneons representanter är projekt- och arbetsledare. Uppdragsgivaren kan representera sig Eller utse en extern projektledare. Vid startmötet överlämnar uppdragsgivaren nycklar till fastigheten i minst två exemplar och ger Morneon tillgång till fastighetens eluttag.

8
Hyresgästerna informeras

Fastighetsägaren eller styrelsen informerar hyresgästerna i god tid om att fasadrenoveringen ska äga rum vad det innebär och vilka tider man kan förvänta sig att arbetet kommer att pågå. Därefter informerar Morneon fortlöpande hyresgästerna genom anslag i gemensamma utrymmen.

Projektstart

Objektspecifik kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan upprättas , som totalentreprenör ansvarar vi för arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Byggställning monteras, skyddsrond på byggställning utförs innan byggställningen tas i bruk. Övrig byggetablering så som bodar och verktygscontainers etableras på de ytor som Morneon har tagit i anspråk i våra belamringstillstånd för respektive kommun. Kontrakterade arbeten påbörjas.

9
Avstämmningar

Byggmöten hålls kontinuerligt var tredje vecka för att stämma av tidplaner och andra frågeställningar som kan uppstå under arbetets gång.

10
Delbesiktning

Delbesiktning utförs av en oberoende besiktningsman.

11
Färdigställande

Arbetet slutförs och slutbesiktning sker. Efter godkänd slutbesiktning börjar den femåriga garantin att gälla. Morneon överlämnar en drift- och underhållspärm.

12
2-års besiktning

Efter två år utförs en statusbesiktning.

13
Garantibesiktning

Efter fem år utförs en garanti besiktning.

14
Ansvariga i 10 år

Morneons ansvar gäller i tio år enligt sedvanlig praxis.

Kontakta oss

Våra tjänster