Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Tilläggsisolering av fasaden

Tilläggsisolering med en putsad fasad

Morneon Fasad utför tilläggsisolering i Malmö, Lund, Landskrona och Trelleborg.

För att minska energikostnaderna i en fastighet är tilläggsisolering, i samband med en fasadrenovering, det mest energieffektiva man kan göra.

Inte bara får man då en fräsch och fin fasad, utan också en fasadrenovering som ekonomiskt betalar sig själv på längre sikt. Det är alltså inte bara en kostnad utan en investering för framtiden. Den ökade komforten för de boende med en jämnare dygns- och årstemperatur är påtaglig. De minskade uppvärmningskostnaderna bidrar till ett ökat värde av fastigheten.

Det finns många tilläggisoleringssystem från olika leverantörer ute på marknaden och det är inte alltid självklart vad som är bäst för respektive fastighet. Utbudet och möjligheterna att variera putsen med struktur och kulör är näst intill oändligt. De vanligaste putsbärarna är cellplast och mineralull. Att putsa på en isolering eller annan monterad putsbärare är en mycket gammal och beprövad metod. Metoden har funnits i över 100 år och har varit ett sätt att skydda huset mot väder och vind. Det är t.ex. vanligt att man ser putsade trähus i djupaste Småland, mer än 100 år gamla, där putsen är applicerad på en vassmatta (reveterad puts).  Vilket isoleringsmaterial som väljs beror på underlaget, husets konstruktion och det utseende den nya fasaden ska ha.

Det krävs nästan alltid ett bygglov för att tilläggsisolera fasaden. Morneon Fasad kan bistå i kontakter/samordning med konsulter och stadsbyggnadskontor.

Bilderna ovan: Tilläggsisolering med mineralull. Efter isolering (Weber Serporoc) och nätning appliceras en mineralisk tjockputs och därefter ytterligare en ytputs.

Ventilerad fasad med varierande fasadbeklädnad

Morneon utför tilläggsisolering med bakventilerade fasader på befintliga huskroppar. Bakventilerad fasad är vanligast i nyproduktion och kallas också fasad med luftspalt. Vid renovering rivs den gamla fasaden in till stommen. Därefter monteras en underkonstruktion som tilläggsisoleras. Anledningen till denna åtgärd är att den tidigare fasaden är uttjänt och inte går att åtgärda. Tilläggsisoleringen kan också göras för att sänka uppvärmningskostnader. Det finns fastighetsägare som har hög ambitionsnivå för att sänka energiförbrukning av miljöskäl.

Denna typ av renovering är mycket omfattande då även fönster påverkas. De befintliga fönstren kan antingen flyttas till den nya underkonstruktionen eller ersättas med nya fönster innan den nya fasaden monteras. Den nya fasaden hängs i underkonstruktionen. Möjligheten till varierade uttryck och att göra en arkitektonisk omstöpning är mycket stora.

Behöver du råd? Ring oss nu!

Referensprojekt

Morneon är verksam i sydöstra Skåne och vill gärna att våra kunder tar del av tidigare genomförda projekt. Välj ett referensprojekt och läs om hur detta har genomförts. Ta också gärna del av vår blogg som beskriver aktuella erfarenheter och funderingar.

Utveckla ett projekt med oss

Processstart

Så här driver vi våra projekt, om du är intresserad av en av våra tjänster ta kontakt med oss.

1
Behov uppstår

Ni konstaterar att det finns ett Underhållsbehov av fastighetens Fasad och kontaktar Morneon Fasad för att diskutera lämpliga åtgärder och får ett kostnadsförslag.

2
Kalkyler och offerter

Morneons ingenjör och kalkylator gör flera besök på plats samt studerar befintliga fasadritningar. Det leder fram till kalkyler och en eller flera offerter utifrån olika alternativ och ambitionsnivåer av arbetet som ni önskar få utfört. Arbetet underlättas om ni som uppdragsgivare kan tillhandahålla befintliga fasadritningar i de fall sådana finns.

3
Frågor och justeringar

Ni återkommer till Morneon med skriftliga frågor på offerten och eventuella justeringar av ambitionsnivåerna.

4
Anbudet kompletteras

Morneon kompletterar anbudet i ett eller flera steg tills ni känner Att ni hittat rätt ambitionsnivå för er fastighet, det vill säga att vi utför de åtgärder som ni önskar och har behov av inom era ekonomiska ramar.

5
Offerten antas

Ni antar offerten och får en orderbekräftelse som ligger till grund för avtalet.

6
Om Bygglov alt. startbesked behövs

Ni söker bygglov om det behövs. Morneon kan bistå er med hjälp samt föra dialog med stadsantikvarien och bygglovshandläggaren. Bygglovet kan även sökas innan ni antagit offerten.

7
Startmöte

När bygglovet godkänts håller Vi ett startmöte. Hålls på plats hos er där alla inblandade parter deltar. Morneons representanter är projekt- och arbetsledare. Uppdragsgivaren kan representera sig Eller utse en extern projektledare. Vid startmötet överlämnar uppdragsgivaren nycklar till fastigheten i minst två exemplar och ger Morneon tillgång till fastighetens eluttag.

8
Hyresgästerna informeras

Fastighetsägaren eller styrelsen informerar hyresgästerna i god tid om att fasadrenoveringen ska äga rum vad det innebär och vilka tider man kan förvänta sig att arbetet kommer att pågå. Därefter informerar Morneon fortlöpande hyresgästerna genom anslag i gemensamma utrymmen.

Projektstart

Objektspecifik kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan upprättas , som totalentreprenör ansvarar vi för arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Byggställning monteras, skyddsrond på byggställning utförs innan byggställningen tas i bruk. Övrig byggetablering så som bodar och verktygscontainers etableras på de ytor som Morneon har tagit i anspråk i våra belamringstillstånd för respektive kommun. Kontrakterade arbeten påbörjas.

9
Avstämmningar

Byggmöten hålls kontinuerligt var tredje vecka för att stämma av tidplaner och andra frågeställningar som kan uppstå under arbetets gång.

10
Delbesiktning

Delbesiktning utförs av en oberoende besiktningsman.

11
Färdigställande

Arbetet slutförs och slutbesiktning sker. Efter godkänd slutbesiktning börjar den femåriga garantin att gälla. Morneon överlämnar en drift- och underhållspärm.

12
2-års besiktning

Efter två år utförs en statusbesiktning.

13
Garantibesiktning

Efter fem år utförs en garanti besiktning.

14
Ansvariga i 10 år

Morneons ansvar gäller i tio år enligt sedvanlig praxis.

Oerhört proffsigt bemötande och genomförande rakt igenom hela projektet - allt ifrån förfarandet kring offert, projektledning, hantering av de få avvikelser som uppstod och till färdigställandet. Våra bostadsrättsinnehavare har gång på gång gett eloge till lyftet för huset, och vi har sett en mycket positiv effekt på slutpriset på sålda lägenheter i föreningen sedan projektet. Hatten av för ett bra jobb!

Daniel Rakowski, Styreseordförande HSB Adjutanten
BRF HSB Adjutanten

Kontakta oss

Våra tjänster