Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Kvalitet är vår högsta prioritet

Policy

Morneon Fasad AB skall tillhandahålla produkter och tjänster som helt uppfyller kundens specificerade krav och förväntningar. Kvaliteten omfattar såväl det tekniska utförandet som leveranstiden och kundservicen.

För att uppnå detta gäller att varje enskild medarbetare i Morneon Fasad AB är medveten om kvalitetskraven och medverkar till ständiga förbättringar.

Kvaliteten och servicegraden skall vara sådan att kunden uppfattar Morneon Fasad AB som den bästa leverantören inom vårt verksamhetsområde.

Morneon Fasad AB´s kvalitetssystem skall upprätthållas enligt kraven i SS-EN ISO 9001

Ansluten till Mur och putsföreningen

Sveriges Murnings- och putsentreprenadförening är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966 och har närmare sextio medlemsföretag över hela landet.

Gemensamt för medlemsföretagen är att man till väsentlig del av sin verksamhet utför puts- och murningsarbeten. Flertalet av medlemsföretagen utför också andra byggnadsarbeten, t ex tilläggsisolering, balkongrenovering och fönsterbyten i samband med fasadrenoveringar.

Murnings- och putsentreprenadföreningen ska tillvarata medlemmarnas intressen och främja fri företagsamhet med sunda former för affärsuppgörelser. Vidare skall organisationen verka för branschens fortbestånd och för dess vidareutveckling i tekniskt och kvalitativt avseende.

CFE – Certifierad Fasadentreprenör

Syftet med CFE är att:

  • Öka kompetensen i våra medlemsföretag
  • Säkerställa för beställaren att SPEFs medlemsföretag har de bäst utbildade och mest kompetenta medarbetarna, både arbetsledning och kollektivanställda, av Sveriges mur- och putsföretag

När man anlitar ett CFE- företag ska beställaren vara säker på att han får kompetens i alla delar av företaget. Arbets- och företagsledning har gått Boverkets ”måste-kurs” för murning och putsning Klass 1. En kurs som krävs för murning högre än två våningar.

Samtliga murare/putsare i företaget har förutom yrkesbevis också genomgått vår kompetensutbildning i praktisk-teoretisk murnings- och putsningteknik.

Dessutom har både kollektivanställda och arbetsledning genomgått erforderlig produktutbildning hos leverantörer och tillverkare. Förutom detta vet Du att företaget i sitt medlemskap i SPEF är ett specialföretag. Det vill säga ett företag vars huvudsakliga sysselsättning är murat och putsat byggande och där arbetet utförs med i huvudsak egen anställd personal.

När du anlitar Morneon Fasad kan du som kund lita på att företaget uppfyller de etiska och ekonomiska krav som krävs av en medlem i Sveriges Byggindustrier. Du vet också att företaget har kollektivavtal.

Hållbarhet – [Vår gemensamma framtid]

Begreppet hållbar utveckling syftar till en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I slutet av 1980-talet kom FN-rapporten [Vår gemensamma framtid] som brukar kallas Bruntlandrapporten. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samspelar och förväntas leda till hållbar utveckling.

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. För företag är lönsamheten viktig och en förutsättning för överlevnad. För att minimera miljöpåverkan finns det numera god kunskap och flera miljösatsningar kan leda till minskade utgifter i det långa loppet. För att uppfylla den sociala aspekten i hållbarhetsarbetet är huvudregeln att ha en bra arbetsmiljö och säkerhet.

Morneon Fasad AB har mål som skapar struktur i vårt hållbarhetsarbete. Vid val av produkter väljer vi alltid bästa möjliga ur miljösynpunkt. Ett exempel på miljövänligt val är att vi använder glasull i stället för mineralull. Vi återvinner material då det är möjligt t.ex. lämnar vi rivet tegel till rensning och ett nytt liv hos en ny konsument. Vid byte av fönster kör vi de gamla fönstren till Malmö Återvinningsdepå, där de kan köpas av intresserade kunder.

För att öka den sociala hållbarheten externt förekommer det att vi erbjuder fastighetsägare med motsvarande ambitioner att förmedla intresserade hyresgäster till en provanställning hos oss. Internt satsar vi på säkerhet och arbetsmiljö vilket har lett till att den genomsnittliga anställningstiden i företaget är 11, 4 år. Skyddskläder, reglerade arbetstider, kollektivavtal och samverkan med den fackliga organisationen är givna utgångspunkter.