Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Takrenovering

Morneon utför takrenoveringar och takomläggningar i västra Skåne och är främst verksamma i Malmö och Lund, men arbetar även i Trelleborg, Landskrona, Eslöv, Ystad och Helsingborg. Vid fasadrenovering, då byggställningar redan rests etc., är det ofta lämpligt att i en totalentreprenad med Morneon även inkludera takrenovering och takomläggning. Takrenoveringar genomförs också utan att fasaden rörs.

Det är lätt att förstå att taket är oerhört viktigt för att hålla resten av fastigheten i gott skick. Om det regnar in kan stora skador uppstå som kan leda till mögel och röta. Det är vanligast att hela taket läggs om inklusive plåtar, hängrännor etc. Vi samarbetar med lokala plåtslagare med lång erfarenhet av takrenoveringar. Uppskattningsvis ingår ett 10-tal takrenoveringar av olika typer av tak i de entreprenader som Morneon utför under ett år. Läs mer om de olika typerna av takrenoveringar vi gör nedan.

Takomläggning med taktegel

Ett tak består av flera olika lager med olika funktion. Det understa lagret består ofta av råspont. Ovanpå råsponten läggs underpapp, varefter ströläkt och bärläkt monteras i ett rutmönster. Ströläkten bär upp undertaket medan bärläkten bär upp tegelpannorna.

2015 utförde Morneon Fasad en stor takomläggning med taktegel till HSB Brf Manligheten i Malmö, i samband med fasadrenovering. Taken renoverades med ny underlagspapp och den rötskadade råsponten byttes ut. Föreningen hade valt ett taktegel av högsta kvalitet från Wienerberger. Läs mer om fasad- och takrenoveringen.

Morneon Fasad i arbete med takomläggning på HSB Brf Manligheten i Malmö.

Takomläggning med takpapp

Takpapp som impregnerats med asfalt eller tjära är ett vanligt alternativ på plattare tak. Pappen bör alltid läggas i två skikt, ett lager underpapp och därefter ytpappen. De två lagren gör att pappen blir mer slitstark och håller längre.

Bilden ovan visar en MKB-fastighet där Morneon lade om takpappen 2015, i samband med omfogning av gatufasaden.

2015 utförde Morneon takomläggning med takpapp till MKB.

Omläggning av plåttak

Plåt är ett tåligt och miljövänligt material som har lång tradition vid taktäckning. Bandtäckning innebär att plåttäckningen utförs med hela band från taknock till takfot. Banden sammanfogas sedan med ståndfalsar. Bandtäckning är ett modernt alternativ till skivtäckning.

Ovan ser ni exempel på en takomläggning med plåttak. Morneon Fasad utförde här en takomläggning till Brf Askim 1 i Malmö. Takomläggningen genomfördes med bandtäckning med pvf2 lackerad aluminiumplåt. Morneon renoverade även fastighetens fasader och balkonger.

Takomläggning av plåttak på BRF Askim 1 i Malmö

Omläggning av skiffertak

Skiffer är ett naturligt slitstarkt stenmaterial som traditionellt förekommer på tak i Skåne. Ett skiffertak håller i minst 100 år, innan det behöver läggas om. Skiffer är det mest miljövänliga alternativet för taktäckning och ger en fin karaktär till fastigheten. I dag blir skiffer allt vanligare även som fasadmaterial.

Nedan ses ett skiffertak som vi lade om 2016 till en privat fastighetsägare i Malmö.

Omläggning av skiffertak till en privat fastighetsägare i Malmö

Takomläggning med fibercementskivor

Fibercement är vanligt för att ersätta eternittak. Dagens fibercement är asbestfri och miljövänlig. Fibercementplattorna är lättare än betong- och tegelpannor och går snabbt att lägga.

Nedan ser ni en fastighet på Ribersborg där vi bytte ut ett äldre eternittak mot nya fibercementskivor, i samband med omputsning av fasaden. I projektet ingick även balkongrenovering.

2016 utförde vi omläggning av ett rött eternittak till fibercementskivor från Promenord i Lomma

Takrenovering av äldre fastigheter

Vid takrenovering av äldre fastigheter är det extra viktigt att ta hänsyn till att den tidstypiska stilen upprätthålls och att tidsenliga detaljer bevaras.

Nedan till vänster ser ni ett exempel på en takrenovering av en fastighet från 1906 som Morneon utförde 2016. I samband med fasadrenovering murades frontespiserna delvis om och fick ny plåttäckning. Båda takfallen om nocken blev papptäckta.

En av frontespiserna som renoverades i samband med takomläggning och fasadrenovering till MKB 2016

Ommålning av tak

Plåttak måste med jämna mellanrum målas om för att de inte ska börja rosta och få svaga partier, som kan leda till läckage. Plåttak som ska målas om tvättas med högtryckstvätt. Beroende på takets skick grundmålas rostiga och sköra partier för att skydda dessa ytterligare.

Kyrkotaket målades om 2015 i samband med omfogning och tegelrenovering av Johannes Döparens katolska församling i Trelleborg.

Takommålning och fasadrenovering till Johannes Döparens katolska församling i Trelleborg

Glaserat tegeltak

Taktegel med glaserad yta är extra slitstarkt och betraktas som exklusivt. Glaserat taktegel finns både med blank och matt yta. Bilden visar en fastighet som vi renoverade 2014 åt en privat fastighetsägare i Malmö. Taket lades om med glaserat tegel i samband med omputsning av fasaden.

2014 utförde Morneon Fasad AB takomläggning med glaserat tegel

Solceller

I samband med renoveringsarbete och behov av att taket läggs om, är det fördelaktigt att tänka in solceller från början. Traditionella solpaneler kan monteras utanpå befintligt tak. Alternativt kan man ersätta traditionella takpannor med solpaneler. I vilket fall som helst blir resultatet stilrent och kommer över tid att betala sig självt. Avbetalningstiden beräknas till 10 år medan livslängden sägs vara 30 år. Morneon Fasad AB kan som huvudentreprenör erbjuda förslag på bästa möjliga investeringar.

default

Skorstenar

I samband med fasadrenovering och takomläggning är det lämpligt att i totalentreprenaden inkludera ev. nödvändiga åtgärder avseende fastighetens skorstenar. Tegelmurade skorstenar kan behöva omfogas och/eller plåtinklädas, rökkanaler tätas med insatsrör eller via glidgjutning mm. Skorstenskronor kan behöva lagas eller gjutas om.

Behöver du råd? Ring oss nu!

Referensprojekt

Morneon är verksam i sydöstra Skåne och vill gärna att våra kunder tar del av tidigare genomförda projekt. Välj ett referensprojekt och läs om hur detta har genomförts. Ta också gärna del av vår blogg som beskriver aktuella erfarenheter och funderingar.

Utveckla ett projekt med oss

Processstart

Så här driver vi våra projekt, om du är intresserad av en av våra tjänster ta kontakt med oss.

1
Behov uppstår

Ni konstaterar att det finns ett Underhållsbehov av fastighetens Fasad och kontaktar Morneon Fasad för att diskutera lämpliga åtgärder och får ett kostnadsförslag.

2
Kalkyler och offerter

Morneons ingenjör och kalkylator gör flera besök på plats samt studerar befintliga fasadritningar. Det leder fram till kalkyler och en eller flera offerter utifrån olika alternativ och ambitionsnivåer av arbetet som ni önskar få utfört. Arbetet underlättas om ni som uppdragsgivare kan tillhandahålla befintliga fasadritningar i de fall sådana finns.

3
Frågor och justeringar

Ni återkommer till Morneon med skriftliga frågor på offerten och eventuella justeringar av ambitionsnivåerna.

4
Anbudet kompletteras

Morneon kompletterar anbudet i ett eller flera steg tills ni känner Att ni hittat rätt ambitionsnivå för er fastighet, det vill säga att vi utför de åtgärder som ni önskar och har behov av inom era ekonomiska ramar.

5
Offerten antas

Ni antar offerten och får en orderbekräftelse som ligger till grund för avtalet.

6
Om Bygglov alt. startbesked behövs

Ni söker bygglov om det behövs. Morneon kan bistå er med hjälp samt föra dialog med stadsantikvarien och bygglovshandläggaren. Bygglovet kan även sökas innan ni antagit offerten.

7
Startmöte

När bygglovet godkänts håller Vi ett startmöte. Hålls på plats hos er där alla inblandade parter deltar. Morneons representanter är projekt- och arbetsledare. Uppdragsgivaren kan representera sig Eller utse en extern projektledare. Vid startmötet överlämnar uppdragsgivaren nycklar till fastigheten i minst två exemplar och ger Morneon tillgång till fastighetens eluttag.

8
Hyresgästerna informeras

Fastighetsägaren eller styrelsen informerar hyresgästerna i god tid om att fasadrenoveringen ska äga rum vad det innebär och vilka tider man kan förvänta sig att arbetet kommer att pågå. Därefter informerar Morneon fortlöpande hyresgästerna genom anslag i gemensamma utrymmen.

Projektstart

Objektspecifik kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan upprättas , som totalentreprenör ansvarar vi för arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Byggställning monteras, skyddsrond på byggställning utförs innan byggställningen tas i bruk. Övrig byggetablering så som bodar och verktygscontainers etableras på de ytor som Morneon har tagit i anspråk i våra belamringstillstånd för respektive kommun. Kontrakterade arbeten påbörjas.

9
Avstämmningar

Byggmöten hålls kontinuerligt var tredje vecka för att stämma av tidplaner och andra frågeställningar som kan uppstå under arbetets gång.

10
Delbesiktning

Delbesiktning utförs av en oberoende besiktningsman.

11
Färdigställande

Arbetet slutförs och slutbesiktning sker. Efter godkänd slutbesiktning börjar den femåriga garantin att gälla. Morneon överlämnar en drift- och underhållspärm.

12
2-års besiktning

Efter två år utförs en statusbesiktning.

13
Garantibesiktning

Efter fem år utförs en garanti besiktning.

14
Ansvariga i 10 år

Morneons ansvar gäller i tio år enligt sedvanlig praxis.

Kontakta oss

Våra tjänster