Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Rengöring av fasader

Rengöring av fasader är viktigt såväl av estetiska som fastighetsekonomiska orsaker. I våra städer smutsas fastigheterna framförallt av trafik och försurad luftkvalitet. Fastigheter har ett långt livsspann och rengöring är påkallat med ett intervall av högst tio år. Många av de fasader som Morneon renoverar är oerhört nedsmutsade av flera decenniers sotpartiklar.

Fasadrengöring

Morneon har stor kunskap om hur man bäst tvättar och rengör en fasad. Tvättresultatet beror av att rätt arbetsmetod och lämpligt rengöringsmedel används med hänsyn till underlagets skick och beskaffenhet. Fasader i trafikerade innerstadsmiljöer är ofta svårt nedsmutsade av sot från biltrafik m.m. En rengöring kan tvätta bort historisk nedsmutsning från koleldning och bilar utan katalysatorer.

Blästring av fasad

Fasadblästring kan användas för att rengöra natursten, gjutna delar av fasaden eller för att få bort färg på putsade fasader. I våra projekt ingår ofta blästring och rostskyddsmålning av stålbalkar till balkonger så kallade rambalkonger. Vi blästrar även inmurade konstruktiva stålbalkar och balkongundersidor rena från färg innan renovering. Blästringsmedlet ska varieras beroende på olika underlag och för detta krävs kvalificerade avväganden.

Fasadtvätt

Fastigheter med tegelfasad får ett mycket vackrare utseende efter en fasadtvätt. Vissa putsfasader kan vinna stort utseendemässigt på en tvätt. Tvättresultatet beror av att rätt arbetsmetod och lämpligt rengöringsmedel används med hänsyn till underlagets skick och beskaffenhet. Vi utför provtvättar vilket brukar ge ett starkt argument för att tvätta hela fasaden.

Kemisk färgborttagning

Kemisk färgborttagning kan vara ett alternativ till vattentvätt och blästring för målade fasader. Den kemiska färgborttagningen kan genomföras utan att teglets brännhud och patina förstörs. Kemisk färgborttagning kan vara skonsamt även för putsade fasader, betongdekorationer och natursten. Man kan prova olika medel beroende på underlagen. Olika underliggande fasadmaterial kan kräva olika behandling.

Fasadrengöring med vattenånga

Rengöring med vattenånga kan användas när fasaden har särskilda varsamhetskrav. Det kan vara antikvariska önskemål från sakkunniga eller andra särskilda förhållanden. Natursten med organisk påväxt kan i vissa fall rengöras med vattenånga.

Behöver du råd? Ring oss nu!

Referensprojekt

Morneon är verksam i sydöstra Skåne och vill gärna att våra kunder tar del av tidigare genomförda projekt. Välj ett referensprojekt och läs om hur detta har genomförts. Ta också gärna del av vår blogg som beskriver aktuella erfarenheter och funderingar.

Utveckla ett projekt med oss

Processstart

Så här driver vi våra projekt, om du är intresserad av en av våra tjänster ta kontakt med oss.

1
Behov uppstår

Ni konstaterar att det finns ett Underhållsbehov av fastighetens Fasad och kontaktar Morneon Fasad för att diskutera lämpliga åtgärder och får ett kostnadsförslag.

2
Kalkyler och offerter

Morneons ingenjör och kalkylator gör flera besök på plats samt studerar befintliga fasadritningar. Det leder fram till kalkyler och en eller flera offerter utifrån olika alternativ och ambitionsnivåer av arbetet som ni önskar få utfört. Arbetet underlättas om ni som uppdragsgivare kan tillhandahålla befintliga fasadritningar i de fall sådana finns.

3
Frågor och justeringar

Ni återkommer till Morneon med skriftliga frågor på offerten och eventuella justeringar av ambitionsnivåerna.

4
Anbudet kompletteras

Morneon kompletterar anbudet i ett eller flera steg tills ni känner Att ni hittat rätt ambitionsnivå för er fastighet, det vill säga att vi utför de åtgärder som ni önskar och har behov av inom era ekonomiska ramar.

5
Offerten antas

Ni antar offerten och får en orderbekräftelse som ligger till grund för avtalet.

6
Om Bygglov alt. startbesked behövs

Ni söker bygglov om det behövs. Morneon kan bistå er med hjälp samt föra dialog med stadsantikvarien och bygglovshandläggaren. Bygglovet kan även sökas innan ni antagit offerten.

7
Startmöte

När bygglovet godkänts håller Vi ett startmöte. Hålls på plats hos er där alla inblandade parter deltar. Morneons representanter är projekt- och arbetsledare. Uppdragsgivaren kan representera sig Eller utse en extern projektledare. Vid startmötet överlämnar uppdragsgivaren nycklar till fastigheten i minst två exemplar och ger Morneon tillgång till fastighetens eluttag.

8
Hyresgästerna informeras

Fastighetsägaren eller styrelsen informerar hyresgästerna i god tid om att fasadrenoveringen ska äga rum vad det innebär och vilka tider man kan förvänta sig att arbetet kommer att pågå. Därefter informerar Morneon fortlöpande hyresgästerna genom anslag i gemensamma utrymmen.

Projektstart

Objektspecifik kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan upprättas , som totalentreprenör ansvarar vi för arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Byggställning monteras, skyddsrond på byggställning utförs innan byggställningen tas i bruk. Övrig byggetablering så som bodar och verktygscontainers etableras på de ytor som Morneon har tagit i anspråk i våra belamringstillstånd för respektive kommun. Kontrakterade arbeten påbörjas.

9
Avstämmningar

Byggmöten hålls kontinuerligt var tredje vecka för att stämma av tidplaner och andra frågeställningar som kan uppstå under arbetets gång.

10
Delbesiktning

Delbesiktning utförs av en oberoende besiktningsman.

11
Färdigställande

Arbetet slutförs och slutbesiktning sker. Efter godkänd slutbesiktning börjar den femåriga garantin att gälla. Morneon överlämnar en drift- och underhållspärm.

12
2-års besiktning

Efter två år utförs en statusbesiktning.

13
Garantibesiktning

Efter fem år utförs en garanti besiktning.

14
Ansvariga i 10 år

Morneons ansvar gäller i tio år enligt sedvanlig praxis.

Kontakta oss

Våra tjänster