Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Bygglov vid fönsterbyten – rättsfall

4 december, 2020

Många fastighetsägare frågar om de måste söka bygglov för fönsterbyte. Plan- och Bygglagen, PBL, har i 8 kap 13 § förbud mot att ”förvanska” en byggnad som är särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt. Ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar vara på byggnadens kulturhistoriska värden enligt 8 kap 17 § PBL. Många kommuners byggnadsnämnder tolkar lagtexten som att bygglov ska sökas så att detta förvanskningsförbud och bevarandekrav kan prövas.

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har som högsta instans i ett par domar beslutat att bygglov inte krävs för fönsterbyte och därmed avslagit olika byggnadsnämnders krav om bygglovsprövning.

I en dom av MÖD i november 2019 klargörs att det inte krävs bygglov vid fönsterbyte som vanliga människor inte lägger märke till, när de går förbi på gatan. Saken gällde ett fall där byggnadsnämnden ansåg att de nya fönstren inte var anpassade till byggnadens karaktär vad gällde material, proportioner och utförande.  Skillnaderna jämfört med originalutförandet bestod i att de nya fönstrens utsida var klädd med aluminium och att profilerna i karm, båge och spröjs är kantigare. Vidare var mittposten något grövre än tidigare och spröjsarna hade inte någon funktion. Dessa ändringar är tydliga för en fackman på nära håll, konstaterar domstolen, men knappast märkbara för gemene man på gatan och för byggnaden som del av ett större sammanhang.

I en annan dom av MÖD i november 2020 fastslår domstolen att de aktuella fönsterbytena inte innebär att byggnadens karaktärsdrag eller områdets kulturvärden påverkades på ett sätt som strider mot PBL. I detta fall hade fastighetens sidohängda träfönster bytts mot pivothängda fönster med utsida av aluminium i en ljusare kulör. De nya fönstren hade dock samma indelning och dimensioner som tidigare.