Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Restaurering och underhåll av utsmyckade naturstenfasader

1 september, 2023

Naturstensfasader är vackra och mycket hållbara. I Sverige finns en uttalad respekt för autenciteten hos äldre byggnader. En kulturhistorisk värdering av en byggnad är avgörande för vad som bör bevaras och hur detta arbete ska genomföras. Det har blivit allt viktigare att man vid restaureringar inte utplånar informationsbärande spår av byggnaders historia.  Riksantikvarieämbetet har tagit fram ”fem pelare” för god byggnadsvård. De är kunskap, varsamhet, historia, material och teknik.

Vid mindre omfattande skador på en fasad kan fastighetsägaren tillsammans med en byggnadsantikvarie eller annan expert som till exempel stenhuggarmästare föreslå åtgärder. Dessa förslag ska sedan godkännas av tillståndsgivande myndighet som kan vara Stadsbyggnadsnämnd, Länsstyrelse eller Riksantikvarieämbete. För ett mindre ingrepp kan en fastighetsägare eller förvaltare ta direktkontakt med en erfaren entreprenör som Morneon för att få en bedömning av skadans omfattning, lämpliga åtgärder samt kostnadsförslag.

Vid en mer omfattande restaurering har Morneon Fasad AB utvecklat en digital databaslösning för dokumentation och åtgärder i samband med restaurering av stenfasader. Dokumentationen omfattar bilder före och efter en åtgärd, exakt åtgärdsbeskrivning för varje objekt, beräknad tidsåtgång och kostnad samt objektets placering i fasaden. Inventeringen inkluderar angelägenhetsgrad och komplexitet. Programmet genererar anbudsunderlag och ligger till grund för avtal och uppföljning. Morneons åtgärdsprogram är precist och kvantifierbart. I samband med att avtal tecknas ska en rutin för tillkommande åtgärder fastställas. Beställaren och Morneon ska vara överens om hur man kommunicerar avvikelser från programmet. Det är först efter demontering av byggdelar som hela omfattningen av nödvändiga åtgärder visar sig. Utrymmet för oförutsedda kostnader och åtgärder definieras i motsats till restaurering på löpande räkning.

Morneon Fasad har erfarenhet av restaurering och underhåll av utsmyckade stenfasader – se länkar till referensprojekt på bloggen. Morneon anlitar stenexperter och stenhantverkare/skulptörer med dokumenterat gott internationellt rykte och kan med stöd av den egenutvecklade datalösningen ge beställaren ett väldokumenterat beslutsunderlag och uppföljningsinstrument.

Mer kunskaper om restaureringsprojekt, olika stenmaterials egenskaper, skador och skadeorsaker finns att läsa i en skrift av Sveriges stenindustriförbunds hemsida: sten.se