Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

För en klimatsmart utveckling

5 september, 2023

Den svenska byggbranschen framställs ibland som en stor miljöbov. Bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser i Sverige var cirka 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018, vilket motsvarar en femtedel av landets klimatpåverkan. Ungefär en tredjedel av dessa utsläpp sker vid uppförandet av nya byggnader. Boverket framhåller att klimatpåverkan från byggnaders bruksfas har minskat medan nybyggnation och produktionsfasen står för en allt mer betydande andel av den totala klimatpåverkan från byggnader. Mycket arbete pågår för att öka kunskapen, skapa tydliga avgränsningar och mätmetoder.

Morneon Fasad har en stark önskan om att ligga i framkanten på en hållbar utveckling. Med vårt arbete att renovera och bevara byggnader bidrar vi till en ökad hållbarhet. Våra materialval är i största möjliga utsträckning miljövänliga. En byggnads livslängd motiverar ibland material som inte upplevs miljövänliga idag, men som genom sin beständighet är försvarbara. All slit-och släng mentalitet har upphört och kvalitetsmedvetenhet hos personalen uppmuntras alltid.

Vi återbrukar material där detta är möjligt och ett par exempel på detta finns att se på YouTube. Vi rensade, lagrade och sålde ett stort antal hårdbrända Helsingborgs-tegel till intressenter över hela landet. I samband med renovering av en större kulturfastighet har vi fått möjlighet att ta ner och lagra takets skifferplattor för senare försäljning. I samband med fönsterbyte på ett höghus kunde vi skeppa 700 fönster med ram till Ukraina som stöd för återuppbyggnaden.

Vår personal är yrkeskunnig och har möjlighet till kontinuerlig fortbildning. I samband med företagets 50 års-jubileum genomfördes en studieresa för hela personalstyrkan. Våra verktyg och vår utrustning håller hög standard. Vi har möjlighet att erbjuda praktik, provanställning eller samhällsstödd utbildning i samband med att en beställare vill öka sitt sociala engagemang för de boende.

Företagets bensinförbrukning har reducerats avsevärt sedan 2021 i och med byte till lättare fordon och elbilar, som kan laddas på företaget. Vi har sett över vår lagerhållning för att få en rationell hantering och minska spill.

Morneon Fasad AB vill bidra till en hållbar utveckling och tar gärna uppdrag från en miljömedveten beställare. På vår blogg finns gott om exempel på estetiska såväl som resurssnåla restaurationer och fasadbyten.