Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Samhällets krav – bygglov

3 november, 2021

Boverkets bygg- och konstruktionsregler innehåller det som samhället kräver att byggnader minst måste uppfylla. Det handlar om bland annat tillgänglighet, brandskydd, bärförmåga, inomhusmiljö och säkerhet. Dessa krav ska uppfyllas för alla nya byggnader.

Vid ändring av befintliga byggnader ska krav uppfyllas för de delar som ändras. Kraven gäller för delar som byggs till, delar som byggs om eller delar som ändras på annat sätt. Är ändringen så omfattande att det blir en ombyggnad så kan krav komma att ställas även på sådana delar som inte direkt berörs av de planerade åtgärderna. Vid ändring av byggnad ska dessutom hänsyn tas till byggnadens kulturvärden.

Det finns också krav på att byggnader ska underhållas. Ofta diskuteras var gränsen mellan underhåll och ändring går, men någon skarp skiljelinje finns inte. Om man till exempel byter ut ett tegeltak mot ett plåttak, så har man underhållit klimatskärmen men samtidigt ändrat utseendet. Åtgärden är som så ofta både underhåll och ändring.

Boverket har i remissyttrande över ett förslag till nytt regelverk för bygglov SOU 2021:47 framfört att ”Vad som ligger i begreppet karaktärsdrag och hur det kan förstås i förhållande till arkitektoniska och andra värden behöver utvecklas”.  Enligt Boverket ska bygglovsplikt införas i situationer där ”yttre karaktärsdrag påverkas” medan utredningen förestår bygglov ska krävas där ”yttre utseende avsevärt påverkas”. Boverket lägger sitt förslag mot bakgrund av Miljööverdomstolens domar avseende fönsterbyten (MÖD 2019:25 och MÖD 2019-11-28, P 2166-19). I samma remissrunda framhåller Byggföretagen att det är viktigt att utveckling och bevarande kan ske i samklang. Det är av stor betydelse att utökad lovplikt inte hindrar en ändamålsenlig utveckling av städerna.

Mer information finns Boverket, klicka på länken här.

bygglov