Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Energieffektivisering med nytt stöd

4 november, 2021

Ett nytt stöd för energieffektivisering i flerfamiljshus kan sökas från oktober 2021. De som kan söka stöd är allmännyttiga bostadsföretag, privata bostadsföretag, bostadsrättföreningar med flera. Stödet är avsett för bostäder och kan ges till fastigheter där mer än hälften av ytan utgörs av bostadslägenheter. Exempel på energieffektiviserande åtgärder är tilläggsisolering, byte av fönster, installation av en effektiv värmepump och att installera värmeåtervinning i ventilation. Om man använder fossila bränslen i byggnaden så kan även en bättre energiprestanda uppnås genom att byta till förnybara bränslen, fjärrvärme eller värmepump.

För att en eller flera åtgärder ska räknas som en energieffektivisering krävs att byggnadens energiprestanda förbättras med minst 20 procent. Byggnadens primärenergital ger ett samlat värde på byggnadens energitekniska egenskaper. Det är en sammanvägning av egenskaperna hos klimatskärmen, de tekniska installationerna och energibärare (el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, fossil olja och fossil gas).

En energi effektivisering som innebär att energiprestandan förbättras med minst 20 procent sker ibland i samband med en större renovering. Stödet är en möjlighet för fastighetsägaren att täcka en del av kostnaden, vilket ger en snabbare återbetalning av investeringen. Det är dock endast kostnader som har ett direkt samband med själva energieffektiviseringen som är stödberättigande.

I samband med ansökan om stöd ska en giltig energideklaration för byggnaden bifogas. Ett krav för att kunna söka stöd är att byggnadens energiprestanda före energieffektiviseringen ska överstiga 100 kWh/kvadratmeter och år. Den energiprestanda som anges kan behöva räknas ut av en energiexpert. Till ansökan ska bifoga ett intyg från en certifierad energiexpert som visar planerade åtgärder, beräknade merkostnader och vilken effekt om beräknas uppnås.

Boverket har i sin vägledning till stödet redogjort för exempel på gränsdragningar:

ÅtgärdStödberättigad kostnadKommentar
Byte till mer energieffektiva fönsterAlla kostnader ingårSamtliga kostnader för åtgärden fönsterbyte ingår, dvs inte endast skillnaden i kostnad mellan ett mer energieffektivt fönster och ett fönster med samma egenskaper som befintligt.  
Tilläggsisolering av fasad i samband med fasadrenoveringAlla kostnader ingårBåde kostnader för fasadrenovering och kostnader för tilläggsisolering, material och montering ingår. Även eventuella kringkostnader som är nödvändiga för att genomföra åtgärden.  
Installation av VVX för avloppAlla kostnader ingårÅtervinning av värme ur avloppet genom installation av en stående avloppvärmeväxlare i stamschakten.  

Mer information om villkor och ansökningsförfarande finns på Boverkets hemsida, klicka här.

ekonomiskt stöd