Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Skyltar är en del av stadsbilden

29 mars, 2021

Skyltning kan bidra till en attraktiv stadsmiljö och hjälper människor att orientera sig. Det finns många saker att tänka på inför val av skylt och placering av den. Skyltar ska så långt möjligt utformas och placeras på ett sätt som gör dem tillgängliga och användarvänliga för alla. De ska vara estetiskt utformade. Skyltar och ljusanordningar ska inte försämra trafiksäkerheten. Fasadskyltar ska knyta an till verksamheten i byggnaden. När många verksamheter samsas i samma byggnad är det angeläget att samordna utformning och placering av skyltar.

Fasadbelysning kan användas för att markera en byggnad i stadsrummet, skapa en vacker stämning och knyta ihop en större miljö. Lättnadsljus, det vill säga en svag belysning jämnt fördelad, kan bidra till att en fasad blir närvarande även i mörker.

Det behövs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom ett område med detaljplan. Detta framgår av 9 kap 8 § plan- och bygglagen. Så gott som all mark i Malmö har en detaljplan och man kan därför utgå från att bygglov behövs. I 6 kap 3 § plan- och byggförordningen finns ett antal undantag från kravet på bygglov i detaljplanerat område. Undantag ges bland annat för en skylt som är högst en kvadratmeter samt orienteringstavlor som är högst två kvadratmeter. Lovbefrielsen gäller förutsatt att skylten inte placeras på eller i anslutning till särskilt värdefulla miljöer, byggnader eller platser. Det krävs inte bygglov för att byta eller renovera en skylt så länge det som görs inte innebär en väsentlig ändring. En förutsättning för lovbefrielse är att den nya skylten har samma budskap, placering, storlek, form, färg, material och ljussättning. Det krävs inte bygglov för att ta ner en skylt, men den som tar ner skylten ska återställa fasaden. Det krävs inte bygglov för en skylt utanför detaljplanelagt område, men det kan krävas tillstånd av länsstyrelsen.