Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond [SBUF]

23 oktober, 2021

SBUF har den 21 oktober 2021  beviljat bidrag med 1 896 000 kronor till Morneon Fasad AB för genomförande av forskningsprojektet ”Rationellt och relevant underhåll av tegelfasader”.

”Frej, Vad handlar projektet om?”

Frej: ”Projektets mål är att öka kunskapen om murfogars hållfasthet, vidhäftning mellan tegel och murbruk samt i vilken utsträckning erosion och sprickbildning i fogar och tegel medför ökande vattenupptagning i murverk.”

”Hur länge ska detta projekt pågå?”

Frej: ”Projektet beräknas hålla på till och med 2024.”

”Vad är det för nytta med projektet?”

Frej: ”När man fogar om en tegelfasad är det viktigt att man använder ett bruk som är anpassat till teglets egenskaper. Om man slentrianmässigt väljer ett standardbruk är risken stor att man får en sämre fog än den man med stor möda avlägsnat.

Kommer projektet att leda till något?

Frej: ”Projektet har alla möjligheter till att utveckla branschen genom att nyansera när och hur omfogningar ska göras. Framför allt är det viktigt att en omfogning görs professionellt så att sprickor i den nya fogen undviks.”

 SBUF finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn. Verksamheten finansieras genom avgifter från företagen, baserat på antalet årsanställda inom kollektivavtalsområdet. SBUF disponerar 60 miljoner kronor om året för branschinriktad forskning och utveckling.

Projektledare för genomförande är Miklós Molnar, som till vardags är universitetslektor vid Avdelningen för Konstruktionsteknik vid Tekniska Högskolan i Lund. Hans huvudsakliga inriktning är murade konstruktioner, fasaders prestanda med avseende på klimatpåverkan, energieffektivisering och industriellt byggande.

Frej Josefsson, Morneon Fasad, ingår sedan år 2020 i en styr- och referensgrupp för doktorandprojekt om omfogning av tegelfasader vid Lunds Tekniska Högskola, avdelningen för Konstruktionsteknik. Han är också styrelsemedlem i föreningen TMPB sedan 2020.