Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Omfogning av tegelfasader och tegelrenovering

Omfogning med kalkbruk eller kalkcementbruk

Murbruket i murverk kan bestå av både kalkbruk och/eller kalkcementbruk, generellt är äldre hus från 1930-talet och tidigare murade med kalkbruk. Från 1940-talet blev det mer vanligt med kalkcementbruk i murverket.

Kalk och cement kommer från samma råvara, nämligen kalkberg. I förädlingen bränns kalken i ugnar. Beroende på hur hög temperaturen är innan kalken plockas ut blir det antingen kalkbruk eller cementbruk.

Cementbruk har en mycket högre tryckhållfasthet än kalkbruk. Rätt val av brukssort är avgörande för hur lång den tekniska livslängden blir. Större differenser i murverkets hållfasthet kan nämligen leda till sprickbildningar.

Bruk och bruksutformningar

Majoriteten av alla tegelfasader i vårt verksamhetsområde är murade med ett bruk och efterfogade med ett annat. Detta var ett sätt för arkitekterna att uttrycka sig och dekorera fasaderna. Fogen utgör 20% av fasadens yta och gör därmed stor skillnad för det visuella intrycket. Vid omfogning av tegelfasader är det därför viktigt att välja rätt kulör på bruket samt att applicera bruket med rätt uttryck.

1.
2.
3.

 1. Vita fogar är vanligt för fasader med rött, slätt tegel. Ofta används ett mycket fintkornigt bruk.
 2. Ett av de största fogbruken i Skåne under 1900-talet var Simrishamns bruk. Namnet fick det då ballasten till bruket togs från stränder och grustag kring Simrishamn. Bilden är tagen på tågstationen i Simrishamn.
 3. Här är liggfogarna tryckta alt. inte efterfogade. Stötfogarna är efterfogade med ett gulaktigt bruk och ligger i liv med fasaden. Bilden är från Malmgården i Malmö, som är ritat av Eric Sigfrid Persson.
1.
2a.
2b.
3.

 1. Som många andra äldre hus är murverket murat med murbruk (1) och fogen är efterfogad med ett separat bruk, i detta fallet svart (2). Detta upplyste vi kunden om vid upphandlingen och de var villiga att ta en liten extra kostnad för att behålla den här kvalitén.
 2. Olika typer av mer eller mindre vanliga bruksutformningar.
 3. Murfog med tryckt överkant.

Arbetsmoment vid omfogning till slät fog med pinnad ytstruktur:

 • Fogarna kratsas (rivs) till, 1½ ggr fogtjockleken.
 • Kratsgrus och damm sköljs av för att få rena anläggsytor.
 • Tegelfasaden förvattnas innan fogning.
 • Traditionell fogning med fogbrett och fogslev, fogen efterkomprimeras med fogpinne.
 • Klassisk murartvätt för att tvätta bort kratsdamm, bruksspill och viss nedsmutsning.

Ovan ser ni några av momenten vid omfogning av tegelfasader. Vi fogar traditionellt med fogbrett och fogslev. Sedan efterkomprimeras fogen med fogpinne och bruksrester borstas bort. Efter en vecka utför vi en fasadtvätt.

Oprofessionellt utförd omfogning av tegelfasader

Nedanstående bilder är exempel på oprofessionellt utförd omfogning av konkurrerande företag med outbildad personal. Vid fogningen har bruket applicerats med fogspruta.

1.
2.
3.
 1. Vid användning av fogspruta finns det en risk att bruket blir för löst blandat d.v.s vct/vkt-talet blir för högt och därmed får sämre kvalitet. Risken för luftfickor bakom fogen ökar (se bild ovan – en lös utanpåliggande brukskaka) samt att fogen inte blir komprimerad då den inte eftertrycks med fogslev och fogpinne.
 2. Bruket har blandats för blött och smetats ut på fasaden. Fasaden har inte tvättats efter fogningen.
 3. Murbruket har även här blandats för blött och smetat ut sig på fasaden.

Tegelrenovering och utbyte av enstaka tegel och tegelbalkar

I samband med ett av byggmötena inför omfogning av tegelfasaden synar vi fasaden tillsammans med kunden. Vid synen läggs ambitionsnivån på tegel som ska bytas. Anledningen till att man vill byta ut enskilda tegelstenar är ofta att de spruckit.

Sättningar ovanför fönster

En vanligt förekommande skadebild är sättningar i första murskiftet ovanför fönsteröppningar, som oftast beror på rostande armeringsjärn alternativt rostande I-balkar.

1.
2.
3.
 1. I burspråkshörnet kan man tydligt se att armeringsjärnen i flera skift rostar och trycker på murverket. Mycket hög tid att göra något åt saken innan det rasar ner.
 2. Armeringsjärn placerades på många ställen i fasaderna efter 1940- talet och framåt. Bilden ovan ser man rostande armeringsjärn i första skiftet under fönsterblecket.
 3. I Sverige placerades armeringsjärn ut för att stärka upp fönsteröppningarna efter man frångått att mura fönsteröppningarna med ståendevalv. Även ett valv murat med liggande tegel är självbärande om det finns en total höjd av 6 st skiften ovanför. I Danmark är det många gånger murat utan armering under samma tidsperiod.
1.
2.
3.
 1. Precis som med utbyte av enstaka tegel görs en gemensam syn med beställaren eller beställarens företrädare (projektledare) över ambitionsnivån på tegelrenoveringen.
 2. I detta fallet var det I-balkar som rostade och sprängde/jäste murverket.
 3. Mer ovanligt är att murade stående valv sätter sig i denna utsträckningen.

Byte av tegelbakar

Den absolut vanligaste åtgärden vid rostande armeringsjärn är att riva ut teglet i skiftet och minimum ¾ av en teglet på vardera sida om fönsteröppningen, för att ersätta det med en prefabricerad tegelbalk. Den prefabricerade tegelbalken har en kärna av betong med ett dragspänt rostfritt armeringsjärn. Vi på Morneon Fasad tycker det är mycket viktigt att ta tillvara på det befintliga murförbandet vid tegelbalksbyte samt tänka på befintlig fogkulör.

1.
2.
3.
 1. Det finns ett begränsat antal tegel som ska efterlikna de teglet som fanns på marknaden på 1940-, 1950- och 1960-talet. Därför betsar vi teglet när kunden är intresserad av det. Oftast handlar det om att mörka ner teglen för att motverka signalverkan.
 2. När vi tänker på murförbandets gång, tegelfogens kulör och utför betsning blir resultatet marknadsledande för byte av prefabricerade tegelbalkar.
 3. Det är svårt att se att en balk är bytt här.

Ommurning av valv

Ett alternativt till prefabricerad tegelbalk som ger en visuell högre ambitionsnivå är att mura några skift ovanför fönstret. Då demonteras det befintliga fasadteglet och monteras en träform i ovankant av fönstersmygen. Sedan återmuras teglet med rostfri armering.

1.
2.

3.
 1. Vid ommurning av valv krävs stämpning under torktiden.
 2. Före efterfogning rensas fogarna rena från damm.
 3. Vi är stolta över resultatet!

Referensprojekt ommurade valv

Bilden visar ett burspråkshörn där de fyra skiften murats om. Resultatet är enastående då fasadens estetiska värden är oförändrade.
Bilden är från Strandvägen 37 i Lomma där vi utförde en fasadrenovering 2012. Resultatet av de ommurade valven är fantastiskt.

Behöver du råd? Ring oss nu!

Utveckla ett projekt med oss

Processstart

Så här driver vi våra projekt, om du är intresserad av en av våra tjänster ta kontakt med oss.

1
Behov uppstår

Ni konstaterar att det finns ett Underhållsbehov av fastighetens Fasad och kontaktar Morneon Fasad för att diskutera lämpliga åtgärder och får ett kostnadsförslag.

2
Kalkyler och offerter

Morneons ingenjör och kalkylator gör flera besök på plats samt studerar befintliga fasadritningar. Det leder fram till kalkyler och en eller flera offerter utifrån olika alternativ och ambitionsnivåer av arbetet som ni önskar få utfört. Arbetet underlättas om ni som uppdragsgivare kan tillhandahålla befintliga fasadritningar i de fall sådana finns.

3
Frågor och justeringar

Ni återkommer till Morneon med skriftliga frågor på offerten och eventuella justeringar av ambitionsnivåerna.

4
Anbudet kompletteras

Morneon kompletterar anbudet i ett eller flera steg tills ni känner Att ni hittat rätt ambitionsnivå för er fastighet, det vill säga att vi utför de åtgärder som ni önskar och har behov av inom era ekonomiska ramar.

5
Offerten antas

Ni antar offerten och får en orderbekräftelse som ligger till grund för avtalet.

6
Om Bygglov alt. startbesked behövs

Ni söker bygglov om det behövs. Morneon kan bistå er med hjälp samt föra dialog med stadsantikvarien och bygglovshandläggaren. Bygglovet kan även sökas innan ni antagit offerten.

7
Startmöte

När bygglovet godkänts håller Vi ett startmöte. Hålls på plats hos er där alla inblandade parter deltar. Morneons representanter är projekt- och arbetsledare. Uppdragsgivaren kan representera sig Eller utse en extern projektledare. Vid startmötet överlämnar uppdragsgivaren nycklar till fastigheten i minst två exemplar och ger Morneon tillgång till fastighetens eluttag.

8
Hyresgästerna informeras

Fastighetsägaren eller styrelsen informerar hyresgästerna i god tid om att fasadrenoveringen ska äga rum vad det innebär och vilka tider man kan förvänta sig att arbetet kommer att pågå. Därefter informerar Morneon fortlöpande hyresgästerna genom anslag i gemensamma utrymmen.

Projektstart

Objektspecifik kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan upprättas , som totalentreprenör ansvarar vi för arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Byggställning monteras, skyddsrond på byggställning utförs innan byggställningen tas i bruk. Övrig byggetablering så som bodar och verktygscontainers etableras på de ytor som Morneon har tagit i anspråk i våra belamringstillstånd för respektive kommun. Kontrakterade arbeten påbörjas.

9
Avstämmningar

Byggmöten hålls kontinuerligt var tredje vecka för att stämma av tidplaner och andra frågeställningar som kan uppstå under arbetets gång.

10
Delbesiktning

Delbesiktning utförs av en oberoende besiktningsman.

11
Färdigställande

Arbetet slutförs och slutbesiktning sker. Efter godkänd slutbesiktning börjar den femåriga garantin att gälla. Morneon överlämnar en drift- och underhållspärm.

12
2-års besiktning

Efter två år utförs en statusbesiktning.

13
Garantibesiktning

Efter fem år utförs en garanti besiktning.

14
Ansvariga i 10 år

Morneons ansvar gäller i tio år enligt sedvanlig praxis.

Kontakta oss

Våra tjänster