Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Naturstensfasad

Det ökade intresset för den byggda miljöns kvalitet och byggnadsprojektets totalekonomi har stimulerat användningen av natursten. Rationaliserad produktionsteknik för förädling av natursten i förening med utveckling av moderna byggmetoder har resulterat i stor valfrihet av system för byggnader med natursten – speciellt då det gäller fasader.

Metoderna att använda natursten som fasadmaterial har genomgått många utvecklingsfaser. Staplade block och hällar var den första metoden att bygga hus med sten. Kalksten och skiffer som går att klyva till tunna plattor staplades i skikt på skikt och kunde också användas till att överbrygga öppningar för dörrar eller valv. Även mer massiva stensorter som granit användes i staplade konstruktioner.

Murade konstruktioner som samtidigt utgjorde den bärande stommen var nästa steg i utvecklingen. När våra stenstäder börjande byggas på 1800-talet byggdes ofta innermuren av tegel som murades samman med yttermuren av natursten.

Granit användes vanligen i sockeln som sammanhuggna stora block. Högre upp i byggnaden skulpterades stenen ofta rikligt. De mer formbara kalk- och sandstenarna användes vanligen till detta.

När husen började uppföras med betongstommar och tekniken att såga tunna stenplattor utvecklats, blev en tunn beklädnad monterad i bruk ett naturligt steg. Från 1940-talet tillämpas principerna om ventilerad fasadbeklädnad, där varje platta monteras oberoende av de andra med rostfria kramlor direkt in i stommen. Bakom stenen finns en ventilerad luftspalt som leder ut eventuellt inträngande vatten och ventilerar bort fukt. Elastisk fogmassa mellan plattorna medger rörelser mellan plattorna.

Se nedan film från projektet.

Behöver du råd? Ring oss nu!

Utveckla ett projekt med oss

Processstart

Så här driver vi våra projekt, om du är intresserad av en av våra tjänster ta kontakt med oss.

1
Behov uppstår

Ni konstaterar att det finns ett Underhållsbehov av fastighetens Fasad och kontaktar Morneon Fasad för att diskutera lämpliga åtgärder och får ett kostnadsförslag.

2
Kalkyler och offerter

Morneons ingenjör och kalkylator gör flera besök på plats samt studerar befintliga fasadritningar. Det leder fram till kalkyler och en eller flera offerter utifrån olika alternativ och ambitionsnivåer av arbetet som ni önskar få utfört. Arbetet underlättas om ni som uppdragsgivare kan tillhandahålla befintliga fasadritningar i de fall sådana finns.

3
Frågor och justeringar

Ni återkommer till Morneon med skriftliga frågor på offerten och eventuella justeringar av ambitionsnivåerna.

4
Anbudet kompletteras

Morneon kompletterar anbudet i ett eller flera steg tills ni känner Att ni hittat rätt ambitionsnivå för er fastighet, det vill säga att vi utför de åtgärder som ni önskar och har behov av inom era ekonomiska ramar.

5
Offerten antas

Ni antar offerten och får en orderbekräftelse som ligger till grund för avtalet.

6
Om Bygglov alt. startbesked behövs

Ni söker bygglov om det behövs. Morneon kan bistå er med hjälp samt föra dialog med stadsantikvarien och bygglovshandläggaren. Bygglovet kan även sökas innan ni antagit offerten.

7
Startmöte

När bygglovet godkänts håller Vi ett startmöte. Hålls på plats hos er där alla inblandade parter deltar. Morneons representanter är projekt- och arbetsledare. Uppdragsgivaren kan representera sig Eller utse en extern projektledare. Vid startmötet överlämnar uppdragsgivaren nycklar till fastigheten i minst två exemplar och ger Morneon tillgång till fastighetens eluttag.

8
Hyresgästerna informeras

Fastighetsägaren eller styrelsen informerar hyresgästerna i god tid om att fasadrenoveringen ska äga rum vad det innebär och vilka tider man kan förvänta sig att arbetet kommer att pågå. Därefter informerar Morneon fortlöpande hyresgästerna genom anslag i gemensamma utrymmen.

Projektstart

Objektspecifik kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan upprättas , som totalentreprenör ansvarar vi för arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Byggställning monteras, skyddsrond på byggställning utförs innan byggställningen tas i bruk. Övrig byggetablering så som bodar och verktygscontainers etableras på de ytor som Morneon har tagit i anspråk i våra belamringstillstånd för respektive kommun. Kontrakterade arbeten påbörjas.

9
Avstämmningar

Byggmöten hålls kontinuerligt var tredje vecka för att stämma av tidplaner och andra frågeställningar som kan uppstå under arbetets gång.

10
Delbesiktning

Delbesiktning utförs av en oberoende besiktningsman.

11
Färdigställande

Arbetet slutförs och slutbesiktning sker. Efter godkänd slutbesiktning börjar den femåriga garantin att gälla. Morneon överlämnar en drift- och underhållspärm.

12
2-års besiktning

Efter två år utförs en statusbesiktning.

13
Garantibesiktning

Efter fem år utförs en garanti besiktning.

14
Ansvariga i 10 år

Morneons ansvar gäller i tio år enligt sedvanlig praxis.

Kontakta oss

Våra tjänster