Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Putsrenovering, Omputsning och Avfärgning

Morneon kan, oftast med enbart med en okulär syn på plats, se vad som förorsakat fasadskadorna och kan därmed även föreslå en lämplig åtgärdsmetod för just Er fasad. Vi har med våra över 40 år i fasadbranschen byggt upp en omfattande kunskapsbank om fasadputs och tilläggsisolering av fastigheter. Vi vet vilka problem som kan uppstå och vilka problem och skador som kan komma att dyka upp med tiden. Vi kan med denna kunskap förhindra skador och förlänga livslängden på Er fasadrenovering.

Ibland har putsen blivit så dålig att en renovering inte längre är ett alternativ. Det blir då aktuellt att putsa om hela fasaden. All befintlig puts rivs och ny puts appliceras. Vid omputsning används antingen kalkbruk eller KC-bruk (kalkcementbruk), allt beroende på underlaget (putsbäraren), husets ålder, kraven på ytputsning samt på hur utsatt huset är för väder och vind.

Morneon arbetar med samtliga leverantörer som tillhandahåller produkter för putsrenovering och omputsning. Vi är medlem i Mur & Putsföretagen och de flesta av våra leverantörer är samarbetspartners i denna förening – Mur & Putsföretagen

Våra goda kontakter med leverantörerna ger oss tillgång till deras tekniker och laboratorier. Vi kan därför i samarbete med leverantören göra fördjupade analyser för val av det lämpligaste materialet för just Er fasad.

Omputsning

Är aktuellt om mer än 20 % av fasadens puts är i behov av renovering. Följande punkter är i kronologisk ordning vad man tar hänsyn till.

 • Riva befintlig puts.
 • Kontrollera och eventuellt laga putsbärare.
 • Besluta om putskvalité.
 • Kontrollera anslutande plåt.
 • Kontrollera om avnätning behövs och
 • Eventuellt näta putsbärare.

Ifall det visar sig att putsbäraren är av lättbetong, lättklinker eller om det finns en blandning av olika typer av putsbärare bör fasaden helnätas.

 • Förvattna.
 • Grunda putsbärare.
 • Stocka ut fasaden.
 • Ytor på stockningen brädrives, kvastas eller vofflas beroende på val av färg eller puts.
 • Eftervattning.
 • Fasaden målas eller ytputsas med genomfärgad ytputs beroende på önskemål.
 • Fasaden eftervattnas ifall ytputs (ädelputs) påförts.

Putslagning

Är aktuellt om mindre än 20 % av fasadens puts är i behov av renovering. Följande punkter är i kronologisk ordning vad man tar hänsyn till.

 • Högtryckstvätta fasaden.
 • Ta beslut om befintlig färg kan sitta kvar eller ej.
 • Ta bort färg genom tvättning alt. blästring.
 • Ifall bindemedlet i putsen är svagt, kalkvattna ytan ca 5 dagar.
 • Kontrollera plåt.
 • Förvattna.
 • Grunda putsbärarna.
 • Putslaga med brukskvalité lika befintlig till struktur liknar omgivande ytor.
 • Eftervattna.
 • Eventuell strukturavjämning.
 • Måla fasaden alternativ påför en ny ytputs i kvalité och struktur enligt önskningar.

Vid val av färgtyp måste hänsyn till befintlig färgtyp, putskvalité, krav på slutresultat och önskad livslängd tagas i beaktning.

Som beställare är det viktigt att veta vad man vill ha och ha kunskapen att i ens förfrågan har rätt terminologi. Förklaring av puts i flera lager.

Vid en omputsning av en traditionell tjockputs från putsbäraren vanligt vis en tegelmur så utförs 3-skiktsputs – Grundning, stockning och ytputs alternativt en 2-skiktsputs – Grundning och stockning som i regel brädrives för målning.

Avfärga en fasad med ytputs 1-skiktsputs – Avfärga är ett är ett kulturellt ord för murar yrket som vi på Morneon tycker är viktigt att bevara. För att bättre först ordet kan man tänka sid att det var de sista murarna gjorde innan de lämnade arbetsplatsen. Det betyder att måla alternativ ytputsar fasaden. Det finns oräkneliga sorters strukturer och ytputser.

Ytputs – Alltså den puts som läggs ytterst på en traditionell tjockputs med ett eller två skikt innan för. Det finns oräkneliga sorters strukturer och färgtyper. De vanligaste och mest traditionella är Ädelputs – En ytputs där ballasten består av krossad dolomit för att man ska kunna pigmentera puten i olika kulörer och som appliceras som antingen stänkputs, spritputs eller spikriven puts. Spritputs – Ytputs med med spritärt stora ballaststenar stenstorlek 5 – 8 mm. Blir en grov struktur på fasaden. Sandkalk som är en infärgad och oftast våtblandad/ färdigblanda puts som filtas och bearbetas in i v Vattrivning – Ett ännu finare putsmaterial, kornstorlek ca 0 – 0,25 mm som gör fasaden ännu mer slät.

Avfärgning av putsade fasader

Det finns tre huvudgrupper färg för avfärgning (färgläggning) av putsade fasader: Kalkfärg, Silikatfärg och Silikonhartsfärg. Kalkfärg och Silikatfärg benämns även Mineralfärger, då bindemedlet i dessa består av oorganiska föreningar.

Kalkfärg
Kalkfärg består av en mjölkaktig blandning  av släckt kalk, vatten samt ev. färgpigment. Kalk har brukats som bindemedel i kalkfärg sedan urminnes tider. Kalkfärg används därför med fördel vid restaurering/omputsning när den antikvariska ambitionen är betydelsefull. Kalkfärg används även vid nyproduktion av fasader pga. av sina sedan länge bevisade och tilltalande estetiska kvalitéter.

Silikatfärg
Silikatfärg innehåller industriellt skapade beståndsdelar där kalivattenglas utgör bindemedel.
Vattenglaset binder relativt ”hårt” mot underlaget t.ex. vid fasadputs med cementinnehåll. Silikatfärg föredras därför ibland som substitut för kalkfärg vid klimatutsatta lägen och vid förekomst av sura luftföroreningar.

Silikonhartsfärg
Silikonhartsfärg är en form av  syntetisk gummilösning (”latex”) där bindemedlet består av finfördelad silikonharts och akrylat.
Silikonhartsfärgen ”andas” samtidigt som den är vattenavstötande och är därför lämplig vid avfärgning av  porösa underlag som t.ex. fasadputs.

Vid renovering finns möjligheten att använda Kalkvattning i stället för total omputsning – Kalkvatten påföres den dåliga putsen för att öka hållfastheten så att vidare putslagning kan utföras.

Hantverksmetoder för olika putsstrukturer:

Brädrivning – Den nyapplicerade putsen skuras med en skurbräda för att uppnå en slät yta.

Våffling – Den nyapplicerade putsen våfflas med ett våffelbrett för att skapa en yta som lämpar sig för ädelputs.

Filtning – Ett finare putsmateral med ballast <1,0 mm anbringas och efterarbetas med en filtputsbräda. Se några av våra referensprojekt i Morneonbloggen:

Behöver du råd? Ring oss nu!

Utveckla ett projekt med oss

Processstart

Så här driver vi våra projekt, om du är intresserad av en av våra tjänster ta kontakt med oss.

1
Behov uppstår

Ni konstaterar att det finns ett Underhållsbehov av fastighetens Fasad och kontaktar Morneon Fasad för att diskutera lämpliga åtgärder och får ett kostnadsförslag.

2
Kalkyler och offerter

Morneons ingenjör och kalkylator gör flera besök på plats samt studerar befintliga fasadritningar. Det leder fram till kalkyler och en eller flera offerter utifrån olika alternativ och ambitionsnivåer av arbetet som ni önskar få utfört. Arbetet underlättas om ni som uppdragsgivare kan tillhandahålla befintliga fasadritningar i de fall sådana finns.

3
Frågor och justeringar

Ni återkommer till Morneon med skriftliga frågor på offerten och eventuella justeringar av ambitionsnivåerna.

4
Anbudet kompletteras

Morneon kompletterar anbudet i ett eller flera steg tills ni känner Att ni hittat rätt ambitionsnivå för er fastighet, det vill säga att vi utför de åtgärder som ni önskar och har behov av inom era ekonomiska ramar.

5
Offerten antas

Ni antar offerten och får en orderbekräftelse som ligger till grund för avtalet.

6
Om Bygglov alt. startbesked behövs

Ni söker bygglov om det behövs. Morneon kan bistå er med hjälp samt föra dialog med stadsantikvarien och bygglovshandläggaren. Bygglovet kan även sökas innan ni antagit offerten.

7
Startmöte

När bygglovet godkänts håller Vi ett startmöte. Hålls på plats hos er där alla inblandade parter deltar. Morneons representanter är projekt- och arbetsledare. Uppdragsgivaren kan representera sig Eller utse en extern projektledare. Vid startmötet överlämnar uppdragsgivaren nycklar till fastigheten i minst två exemplar och ger Morneon tillgång till fastighetens eluttag.

8
Hyresgästerna informeras

Fastighetsägaren eller styrelsen informerar hyresgästerna i god tid om att fasadrenoveringen ska äga rum vad det innebär och vilka tider man kan förvänta sig att arbetet kommer att pågå. Därefter informerar Morneon fortlöpande hyresgästerna genom anslag i gemensamma utrymmen.

Projektstart

Objektspecifik kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan upprättas , som totalentreprenör ansvarar vi för arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Byggställning monteras, skyddsrond på byggställning utförs innan byggställningen tas i bruk. Övrig byggetablering så som bodar och verktygscontainers etableras på de ytor som Morneon har tagit i anspråk i våra belamringstillstånd för respektive kommun. Kontrakterade arbeten påbörjas.

9
Avstämmningar

Byggmöten hålls kontinuerligt var tredje vecka för att stämma av tidplaner och andra frågeställningar som kan uppstå under arbetets gång.

10
Delbesiktning

Delbesiktning utförs av en oberoende besiktningsman.

11
Färdigställande

Arbetet slutförs och slutbesiktning sker. Efter godkänd slutbesiktning börjar den femåriga garantin att gälla. Morneon överlämnar en drift- och underhållspärm.

12
2-års besiktning

Efter två år utförs en statusbesiktning.

13
Garantibesiktning

Efter fem år utförs en garanti besiktning.

14
Ansvariga i 10 år

Morneons ansvar gäller i tio år enligt sedvanlig praxis.

Kontakta oss

Våra tjänster