Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Fönstermålning

Att måla om fönster kräver expertis och erfarenhet. Underarbetet är viktigt för att få ett bra resultat i slutändan. Innan den nya färgen kan strykas på slipas gammal flagnande färg ner och fönstren tvättas. Färgvalet är också mycket viktigt för vilket estetiska uttryck huset får. Ofta är det en bra idé att utgå ifrån originalfärgen på fönstren, för att behålla husets karaktär.

Målning av olika typer av fönster

AMA Hus är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av husbyggnadsarbeten. Nedan har vi sammanställt deras utförandeföreskrifter för underhåll av fönster.

Utvändigt och invändigt fönsterunderhåll

  • Vid inåtgående portar, dörrar och fönster ska följande räknas till utomhusmålning: Över-, under- och bakkant på portblad, dörrblad och fönsterbågar. Framkant räknas till inomhusmålning. Vid inåtgående fönster, se även bilden ovan för en överblick av vilka delar som räknas som utvändig respektive invändig målning.
  • Vid utåtgående portar, dörrar och fönster räknas följande till utomhusmålning:
    Över-, under- och framkant på portblad, dörrblad och fönsterbågar. Bakkant räknas till inomhusmålning. Vid utåtgående fönster, se även bilden ovan. Karmfalsen samt drivvattenrännan på karmbottenstycket ska räknas till utomhusmålning. Se ovanstående bilder.
  • Vid byggplatsmålning av fönsterbågars utsida med alkyd- eller oljebaserat material ska färgen målas någon millimeter in på glaset vid bågens understycke samt på ovansidan av spröjsen.

Utvändig målning av fönster är normalt ett kvalitetskritiskt arbete för vilket egenkontroll ska genomföras. Egenkontrollen består av en lång rad punkter för att säkerställa kvalitén på arbetet.  I egenkontrollen tittar man bland annat på att befintlig färgtyp fastställts, att beslagen inte är nermålade och att fogar och anslutningar är rätt utförda.

Behöver du råd? Ring oss nu!

Utveckla ett projekt med oss

Processstart

Så här driver vi våra projekt, om du är intresserad av en av våra tjänster ta kontakt med oss.

1
Behov uppstår

Ni konstaterar att det finns ett Underhållsbehov av fastighetens Fasad och kontaktar Morneon Fasad för att diskutera lämpliga åtgärder och får ett kostnadsförslag.

2
Kalkyler och offerter

Morneons ingenjör och kalkylator gör flera besök på plats samt studerar befintliga fasadritningar. Det leder fram till kalkyler och en eller flera offerter utifrån olika alternativ och ambitionsnivåer av arbetet som ni önskar få utfört. Arbetet underlättas om ni som uppdragsgivare kan tillhandahålla befintliga fasadritningar i de fall sådana finns.

3
Frågor och justeringar

Ni återkommer till Morneon med skriftliga frågor på offerten och eventuella justeringar av ambitionsnivåerna.

4
Anbudet kompletteras

Morneon kompletterar anbudet i ett eller flera steg tills ni känner Att ni hittat rätt ambitionsnivå för er fastighet, det vill säga att vi utför de åtgärder som ni önskar och har behov av inom era ekonomiska ramar.

5
Offerten antas

Ni antar offerten och får en orderbekräftelse som ligger till grund för avtalet.

6
Om Bygglov alt. startbesked behövs

Ni söker bygglov om det behövs. Morneon kan bistå er med hjälp samt föra dialog med stadsantikvarien och bygglovshandläggaren. Bygglovet kan även sökas innan ni antagit offerten.

7
Startmöte

När bygglovet godkänts håller Vi ett startmöte. Hålls på plats hos er där alla inblandade parter deltar. Morneons representanter är projekt- och arbetsledare. Uppdragsgivaren kan representera sig Eller utse en extern projektledare. Vid startmötet överlämnar uppdragsgivaren nycklar till fastigheten i minst två exemplar och ger Morneon tillgång till fastighetens eluttag.

8
Hyresgästerna informeras

Fastighetsägaren eller styrelsen informerar hyresgästerna i god tid om att fasadrenoveringen ska äga rum vad det innebär och vilka tider man kan förvänta sig att arbetet kommer att pågå. Därefter informerar Morneon fortlöpande hyresgästerna genom anslag i gemensamma utrymmen.

Projektstart

Objektspecifik kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan upprättas , som totalentreprenör ansvarar vi för arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Byggställning monteras, skyddsrond på byggställning utförs innan byggställningen tas i bruk. Övrig byggetablering så som bodar och verktygscontainers etableras på de ytor som Morneon har tagit i anspråk i våra belamringstillstånd för respektive kommun. Kontrakterade arbeten påbörjas.

9
Avstämmningar

Byggmöten hålls kontinuerligt var tredje vecka för att stämma av tidplaner och andra frågeställningar som kan uppstå under arbetets gång.

10
Delbesiktning

Delbesiktning utförs av en oberoende besiktningsman.

11
Färdigställande

Arbetet slutförs och slutbesiktning sker. Efter godkänd slutbesiktning börjar den femåriga garantin att gälla. Morneon överlämnar en drift- och underhållspärm.

12
2-års besiktning

Efter två år utförs en statusbesiktning.

13
Garantibesiktning

Efter fem år utförs en garanti besiktning.

14
Ansvariga i 10 år

Morneons ansvar gäller i tio år enligt sedvanlig praxis.

Kontakta oss

Våra tjänster