Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Morneon Fasad renoverar Lunds centralstation utvändigt.

17 december, 2022

Stationshuset i Lund stod färdigt 1859 och är ett av de äldsta i Sverige. Stationsmiljön är unik då även magasinsbyggnaden för gods finns bevarad. Stilmässigt kan Lunds stationshus ses som ett tidigt exempel på italienskinspirerad nyrenässans. Den ljusa putsarkitekturen med kvaderindelning är ett viktigt karaktärsdrag som är tänkt att efterlikna travertin. Idag är Lunds centralstation en av Sveriges mest trafikerade stationer om man räknar antalet pendlare varje dag.

Efter inventering av status har behov av en omfattande exteriör renovering konstaterats. . Målet är att säkra fastighetens långsiktiga fortbestånd med bibehållen funktion. Renoveringen ska bidra till att framhäva stationshusets ålder och berätta dess historia. Ett övergripande mål för renoveringar är att Lunds stationshus blir en resurs i utvecklingen av hela stationsområdet.

Materialanalys visar att stationshuset ursprungligen är uppfört med murfog av luftkalkbruk respektive putsbruk av luftkalkbruk med svagt hydraulisk tillsats, som ursprungligen kalkavfärgades. Tillbyggnader från 1926 putsades med kalkcementbruk. Samtliga putsfasader genomgick en omfattande renovering 1990 då en treskiktsputs med utstockning, grovputs och finputs/filtning utfört med hydrauliskt kalkbruk lades på. Det yttersta skiktet med finputs är idag skadat och släpper från underlaget. Efter blästring kommer skadade partier att lagas med hydrauliskt kalkbruk innan fasaden putsas om i sin helhet med ett nytt lager finputs. Listverk ska återfå sin detaljering genom att nödvändiga profilmallar tillverkas för dragning av putslister, kvaderrusticering, gesimser och övriga putsdekorationer. Efter omputsning kommer fasaderna att kalkavfärgas, så att puts och färg bildar ett enhetligt fungerande tekniskt system.

Stationshuset har haft skiffertak sedan det uppfördes. Skiffer är ett tidstypiskt och viktigt karaktärsdrag som ska bevaras. Taket bedöm vara i tekniskt dåligt skick och i behov av omläggning med till större delen nya skifferplattor. Befintliga skifferplattor ska demonteras varsamt och om möjligt återanvändas.

Passage och tunnelnedgång är träbyggnader som tillkom 1926. Befintligt färgskikt är alltför tätt och ska avlägsnas i sin helhet med varsam metod. Ommålning utförs med linoljefärg. Stationshusets fönster ska målas om med linoljefärg. Utvändig kulör ändras till grön enligt äldre utseende.

De befintliga dörrpartierna av stål med kopparklädsel är tekniskt slut och ska bytas ut. Nya partier utförs i stål och målas i grön kulör. Utvändig solavskärmning ska tas bort och inte tillåtas förvanska den exteriöra fasaden.

Stationshuset är en kulturhistoriskt värdefull byggnad och den förestående renoveringen syftar till att återställa putsfasaderna med traditionella/anpassade material och metoder så att de ska få en såväl estetiskt som tekniskt fullgott skick. En tidstypisk färgsättning ska genomföras som innebär små justeringar av nuvarande färgsättning.

Det är med stor glädje och stolthet som Morneon Fasad AB har åtagit sig arbetet med att renovera fasaden på Lunds stationshus.

Under de kommande två åren kommer fasader, fönster och tak renoveras. Under 2023 kommer arbeten utförs på byggnadsdelar 1, 3, 4, 5 resterade delar kommer att utföras under 2024.

Under kvartal 1 – 2023

Med start nästa vecka kommer befintlig färg på fasaden blästras bort detta delmoment kommer pågå i 4 veckor. Tacket kommer att läggas om.

Under kvartal 2 till och med 4 – 2023

Arbete med fasader och fönster.

Mer information kommer publiceras alt efter projektet fortskrider.